Arsacal
button
button
button
button


...naar de wereldjongerendagen...

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 19 juli 2013 - 193 woorden
...naar de wereldjongerendagen...

Zater­dag 20 juli vertrek ik - Deo volente - naar Rio de Janeiro om aan de wereld­jon­ge­ren­da­gen deel te nemen en een van de catecheses te ver­zorgen. De deel­ne­mers aan de reis “Beleef je geloof” die door de bis­dom­men Utrecht en Haar­lem-Am­ster­dam is geor­ga­ni­seerd en waaraan de meeste wjd-gan­gers uit het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam deel­ne­men, is momen­teel in het warme Fortaleza in het noor­den van Brazilië waar zij een voor­pro­gramma hebben en deel­ne­men aan een festival dat daar wordt geor­ga­ni­seerd. Meer hierover en de nodige foto's zijn te vin­den op de web­si­te www.jongkatho­liek.nl, ook te bereiken via de web­si­te van het bisdom.

De catechese die ik hoop te geven gaat over leer­ling zijn van Christus - één van de drie thema's die door de organi­sa­tie van de wjd zijn voor­zien - en zal plaats vin­den op de tweede van de drie catechese­da­gen. Die dag zal ik ook cele­brant zijn in de Mis van het feest van de apostel Jakobus (25 juli) en de preek hou­den.

Ik hoop dat de jon­ge­ren heel in­spi­re­rende, mooie dagen zullen hebben samen met zoveel jon­ge­ren uit andere lan­den en met onze nieuwe paus Fran­cis­cus!

Terug