Arsacal
button
button
button
button


Aankomst in Rio

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 22 juli 2013 - 301 woorden
Mgr. Mutsaerts en Marc Bollerman bij de kathedraal van Rio
Mgr. Mutsaerts en Marc Bollerman bij de kathedraal van Rio

Zater­dag­avond zijn we in Rio aan­ge­ko­men na een voorspoe­dige reis. De bis­schop­pen die catechese geven zitten in twee hotels en langzamer­hand zie ik het hotel vol­stro­men met bis­schop­pen uit alle delen van de wereld, waar­on­der ook ver­schil­lende die ik heb leren kennen op de bis­schops­cur­sus waar nieuwe bis­schop­pen aan deel moeten nemen.

De Neder­landse groep zit op een lokatie, zo’n uur rij­den uit het centrum. Het is een school met een mooie kapel. Verder zijn de voor­zie­ningen daar gewoon WJD-simpel. Gisteren hebben we er de Mis gevierd met de Neder­lan­ders die er al waren, met name de mensen van de Suriname-reis van het bisdom Rotter­dam en Breda waaraan ook enkele jon­ge­ren uit ons bisdom deel­ne­men.

Marc Bollerman van Jong Katho­liek / de kerk­pro­vin­cie vergezelt Mgr. Mutsaerts en mij­zelf en leidt de logis­tiek. Alle Bis­schop­pen die een functie hebben in de WJD zijn samen­ge­bracht in twee hotels zodat de grote logis­tieke operatie van ver­voer naar de ver­schil­lende onder­de­len van het pro­gram­ma, accredi­ta­tie en na­tuur­lijk de mede­de­lingen zo snel en ef­fec­tief moge­lijk gedaan kunnen wor­den. Voort­du­rend zie ik wat een ongelooflijke, enorme organi­sa­tie er nodig is. Men rekent op dit moment op zo' n 1,5 miljoen mensen bij de slot­vie­ring.

Op 22 juli heb ik de Mis gevierd met de jon­ge­ren en gepreekt over Maria Magdalena naar aan­lei­ding van het paase­van­ge­lie waar in de Heer aan Maria Magdalena verschijnt. Zoals zij wor­den we uit­ge­no­digd onze emoties en gevoelens niet zomaar te volgen maar ze te bevrij­den van ik-gericht­heid en ze vrucht­baar te maken voor onze naaste: onze ergernis en woede kan wor­den tot inzet voor ge­rech­tig­heid, ons verlangen naar liefde en verliefd­heid kan wor­den omgebogen naar dienst­baar­heid, zoals de tranen van Magdalena en haar verlangen Jezus vast te hou­den, wer­den gericht op het brengen van het goede nieuws van de ver­rij­ze­nis aan de leer­lin­gen...

Terug