Arsacal
button
button
button
button


Welkom aan paus bij WJD

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 26 juli 2013 - 243 woorden
Welkom aan paus bij WJD

Met een prach­tige vie­ring en voor­stelling werd de paus vandaag welkom geheten bij de wereld­jon­ge­ren­dagen. Tege­lijk werd bekend dat de slot­vie­ring waar­schijn­lijk ver­plaatst wordt naar de Copacabana van­wege de regen van de laatste dagen.

De wel­komst­vie­ring voor de paus vond plaats op het beroemde Copacabana strand van Rio. Het was een prach­tige voor­stelling met ver­schil­lende gebeurte­nissen uit de ge­schie­de­nis van de Bra­zi­li­aanse Kerk die door zan­gers, dansers en spelers wer­den uitge­beeld.

De paus werd welkom geheten door jon­ge­ren uit een aantal ver­schil­lende lan­den. Twee maal klonk daarbij de Neder­landse taal want na onder meer Annemarie Scheer­boom klonk ook het welkom van een jon­gere in de Zuid­afrikaanse taal. De paus sprak vooral in het Spaans met een enkelzij­dig in de Portugese (Bra­zi­li­aanse) taal.

Er waren weer meer jon­ge­ren dan bij de ope­nings­mis. Dat leidde tot nogal wat ver­keers­problemen: ook de bis­schop­pen zaten lang vast in het ver­keer: we deden meer dan twee uur over een afstand van enkele kilo­me­ters!

De Bra­zi­li­aanse TV zen­ders beste­den veel aan­dacht aan de WJD. Vanavond (25 juli) liet de TV ook het veld zien waar de slot­vie­ring zou wor­den gehou­den. Dat veld is nu een grote mod­der­poel en men denkt dat dit terrein niet tij­dig droog wordt. De slot­vie­ring zal waar­schijn­lijk dus ook naar de Copacabana wor­den ver­plaatst.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug