Arsacal
button
button
button
button


Derde catechesedag en kruisweg op de WJD

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 26 juli 2013 - 265 woorden
Derde catechesedag en kruisweg op de WJD

Vrij­dag 26 juli was de derde en laatste catechese­dag met als thema: ‘Gaat uit onder alle volkeren en maakt hen tot mijn leer­lin­gen’. Dit missio­naire thema nam Mgr. E. De Jong voor zijn reke­ning. Ook deed Annemarie Scheer­boom even ver­slag van haar ont­moe­ting met de paus. ’s Middags volgde een kruis­weg met 1,5 miljoen deel­ne­mers!

Het thema van de evangeli­sa­tie werd door Mgr. De Jong met heel veel goede punten toe­ge­licht; concreet verwees hij naar de oikos methode. Een deel­ne­mer die bij San Egidio is verwees naar prak­tisch sociaal werk als middel ook om de bood­schap van het evan­ge­lie over te brengen.

Annemarie Scheer­boom straalde nog van geluk toen ze ver­telde over haar ont­moe­ting met de paus nadat zij een wel­komst­woord had mogen spreken. De paus vroeg haar in het Neder­lands: "Hoe gaat het"? Heel bij­zon­der!

De kruis­weg 's mid­dags was dat ook. Die begon met de aan­komst van paus Fran­cis­cus die door de menigte reed. Weer viel op hoeveel harte­lijke aan­dacht hij voor mensen heeft. Hij is daarin echt een voor­beeld. De Via crucis was ver­der zeer goed ver­zorgd en in­spi­re­rend.

de paus vroeg de jon­ge­ren uit­druk­ke­lijk: wie wil je zijn? Pilatus' die zijn han­den in onschuld wast, zich niet enga­geert en daar­mee het kwaad moge­lijk maakt, of Symon van Cyrene die het kruis helpt dragen, of Maria...?

En tenslotte liep het met het ver­keer - ondanks de toe­ge­no­men drukte - beter dan de dag ervoor: de bis­schop­pen waren vrij vlot heen (in 5 kwar­tier) en terug (half uur) gebracht! Zater­dag 27 juli hebben de aanwe­zige bis­schop­pen ’s morgens de Mis met de paus.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug