Arsacal
button
button
button
button


Bijna 2000 roepingen op bijeenkomst Neocatechumenale Weg

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 30 juli 2013 - 275 woorden
Bijna 2000 roepingen op bijeenkomst Neocatechumenale Weg

Meteen na de wereld­jon­ge­ren­dagen hield de Neo­cate­chumenale Weg een roe­pingen­bijeen­komst voor de jon­ge­ren die de Weg volgen. Er waren er meer dan verwacht: zo’n 80.000! En er ston­den er bijna 2000 op om te laten weten dat zij zich ge­roe­pen voel­den tot het Pries­ter­schap of het reli­gi­euze leven.

De bij­een­komst werd gehou­den in Riocentro, een grote congreshal waar paus Fran­cis­cus de dag ervoor de vrij­willi­gers had ontmoet die zich voor de WJD had­den ingezet. Maar de hal bood ‘slechts’ plaats aan 35.000 jon­ge­ren zodat de andere 45.000 alles buiten via beeld­schermen moesten volgen.

Kiko Arguello hield een catechese en er was een woord­vie­ring die door de aarts­bis­schop van Rio de Janeiro geleid werd. Ook hij en de andere aanwe­zige kar­di­na­len spraken de jon­ge­ren toe, kar­di­naal O’Malley van Boston deed dat in perfect Portugees! Mgr. A. Leobard, de aarts­bis­schop van Mechelen-Brussel was een van de aanwe­zigen. Kar­di­naal Schoenborn deed een oproep om mis­sio­na­rissen voort China.

Tot slot wer­den de aanwe­zige jon­ge­ren - volgens gebruik in de Neo­cate­chumenake Weg - opge­roepen om op te staan en naar voren te komen als zij roe­ping voel­den om pries­ter of reli­gi­eus te wor­den, om hun leven aan God te geven.

Honder­den jon­ge­ren ston­den op, volgens iemand van de organi­sa­tie waren het er bij elkaar tegen de 2000! In ieder geval een indruk­wekkende massa die naar voren kwam, som­mi­gen zeer geëmo­tio­neerd. Zij ont­vingen de zegen van de aanwe­zige bis­schop­pen (zie de foto’s).


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug