Arsacal
button
button
button
button


“Richtlijn voor het geestelijk leven” verschenen

van Abt Louis de Blois (Blosius)

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 24 augustus 2013 - 276 woorden
“Richtlijn voor het geestelijk leven” verschenen

De Haar­lemse pries­ter drs. N.M. Mantje, werk­zaam in de Volen­damse pa­ro­chies, heeft - met mede­wer­king van drs. W. Peeters, perschef van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam - onlangs de voor­naam­ste gees­te­lij­ke werken van Abt Blosius ver­taald onder de titel: “Richtlijn voor het gees­te­lijk leven”. Het boek is nu ver­sche­nen bij uit­ge­ve­rij De Boog (Arco reeks deel 15; www.deboog.nl).

Ver­schil­lende jaren heb ik de Richtlijn voor het gees­te­lijk leven en andere gees­te­lij­ke werken gebruikt voor een gees­te­lij­ke lezing tij­dens mijn retraite en iedere keer opnieuw werd ik getroffen door de wijs­heid, gees­te­lij­ke diepgang en trefzeker­heid van het werk van Ludovicus Blosius (Lodewijk of Louis de Blois). De gees­te­lij­ke werken van deze Abt vond ik zo in­spi­re­rend dat ik ze gelezen heb als een tweede “Navol­ging van Christus”.

Abt Blosius had samen met keizer Karel V in Gent zijn opvoe­ding genoten en was in Leuven een leer­ling geweest van de later paus Adrianus VI. Hoewel de schrijver dus uit onze streken afkoms­tig is, heeft hij zijn werken in de Latijnse taal ge­schre­ven, bestemd als ze waren voor monniken, gees­te­lij­ken en ont­wik­kelde leken. Deze zijn daarna in veel talen ver­taald, maar er was nog steeds geen heden­daag­se Neder­landse vertaling van be­schik­baar.

Het verheugt me daarom dat ein­de­lijk deze Neder­landse uitgave kan ver­schij­nen door de goede zorgen van de pries­ter drs. N. Mantje die de be­lang­rijk­ste werken van Blosius heeft ver­taald en van drs. W. Peeters, die de hele tekst heeft door­ge­no­men en correcties heeft aan­ge­bracht. Aan hen bei­den wil ik mijn harte­lijke dank uit­spre­ken en dit werk wil ik graag ter lezing en medi­ta­tie aanbevelen. Dat het velen moge helpen om Christus na te volgen.

Terug