Arsacal
button
button
button
button


Zilveren bisschopsfeest mgr. Francois Bacqué

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 1 september 2013 - 225 woorden
felicitaties voor mgr. dr. Fr. Bacqué
felicitaties voor mgr. dr. Fr. Bacqué

De voor­ma­lig Apos­to­lisch Nuntius (gezant van de paus) in Neder­land, mgr. dr. Francois Bacqué heeft op zon­dag 1 sep­tem­ber de vijfen­twin­tigste ver­jaar­dag van zijn bis­schops­wij­ding her­dacht met een fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring in de basiliek in Ouden­bosch.

Hij deed dit in con­ce­le­bra­tie met kar­di­naal A. Simonis en een tiental Neder­landse bis­schop­pen en zo'n vijfen­twin­tig pries­ters die met hem hebben samen­ge­werkt of uit hoofde van hun functie veel contact met hem had­den.

Bij de Eucha­ris­tie­vie­ring waren behalve de pa­ro­chi­anen ook vele andere personen aanwe­zig en organi­sa­ties ver­te­gen­woor­digd die met mgr. Fr. Bacqué in contact zijn geweest tij­dens de elf jaren dat hij nuntius in Neder­land was: zusters van het Mens­ge­wor­den Woord, zusters van Moeder Teresa en van de nuntiatuur, de KNR, Maltezers en rid­ders van het heilig Graaf, alge­meen economen van bis­dom­men, vica­rissen-generaal.

Van de bur­ger­lijke over­he­den was onder meer de com­mis­sa­ris van de koningin in Zuid-Holland, de am­bas­sa­deur bij de H. Stoel en diens voor­gan­ger, de burge­mees­ter en vele anderen. Het gemengde koor voerde de Krönungsmesse van W.A. Mozart uit en ver­schil­lende toepas­se­lijke lie­de­ren.

Mgr. Fr. Wiertz, bis­schop van Roermond, oudste resi­de­rende bis­schop en vice-presi­dent van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie hield de homilie, waarin hij er ondermeer op wees hoe toepas­se­lijk het was dit feest te vieren in de basiliek van Ouden­bosch die als imi­ta­tie van de Sint Pieter een stukje Rome in Neder­land is.

Terug