Arsacal
button
button
button
button


7 september: dag van gebed en boete voor de vrede in Syrië en elders

Bisschop van Haarlem-Amsterdam sluit zich aan bij oproep paus

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 1 september 2013 - 367 woorden
Maria, koningin van de vrede, bid voor ons!
Maria, koningin van de vrede, bid voor ons!

Bij het Angelus van zon­dag 1 spetember heeft paus Fran­cis­cus een oproep gedaan om te bid­den en te vasten voor vrede op 7 sep­tem­ber aanstaande. In zijn toe­spraak ver­oor­deelde hij krach­tig het gebruik van che­mische wapens, maar gaf tege­lijk aan dat een cultuur van con­fron­ta­tie en conflict geen harmonie binnen en tussen volkeren kan scheppen; een cultuur van ont­moe­ting en dialoog kan dat wel. “Dit is de enige weg naar de vrede”.

De Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, mgr. dr. J.M. Punt, en de hulp­bis­schop hebben intussen verklaard dat de oproep van de paus hen uit het hart gegrepen is; de bis­schop zal in de geest van de paus met een eigen ver­kla­ring komen.

“Hier­voor, broe­ders en zusters, heb ik besloten om voor de hele Kerk 7 sep­tem­ber a.s., de vigilie van de geboorte van Maria, koningin van de vrede, uit te roepen tot een dag van vasten en gebed om vrede in Syrië, het Midden Oosten en in de hele wereld, en ik nodig ie­der­een - ook onze mede-chris­te­nen, aanhan­gers van andere gods­diensten en alle mensen van goede wil - uit om deel te nemen aan dit ini­tia­tief, op de wijze die hen het beste lijkt.

Op 7 sep­tem­ber zullen we hier op het Sint Pieters­plein, van 19.00 tot 24.00 uur, samen­ko­men in gebed en een geest van boete, om Gods grote gave van vrede af te roepen voor de geliefde Syrische natie en voor alle conflict- en gewelds­si­tua­ties in de wereld. De mens­heid heeft er behoefte aan gebaren van vrede te zien en woor­den van hoop en vrede te horen! Ik vraag aan alle par­ti­cu­liere Kerken dat zij deze vasten­dag hou­den en een of andere li­tur­gische akt or­ga­ni­se­ren voor deze intentie.

Aan Maria vragen wij ons te helpen een ant­woord te geven op het geweld, het conflict en de oorlog, met de kracht van de dialoog, de ver­zoe­ning en de liefde. Zij is moe­der: moge zij ons helpen om vrede te vin­den; wij allen zijn haar kin­de­ren! Help ons Maria, om over dit moei­lijke moment heen te komen en ons in te zetten om iedere dag en overal een authen­tieke cultuur van ont­moe­ting en vrede op te bouwen. Maria, koningin van de vrede, bid voor ons”.

Terug