Arsacal
button
button
button
button


Audiëntie bij paus Franciscus

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 9 september 2013 - 125 woorden
Foto aan het einde van de audiëntie voor de icoon van Sint Franciscus
Foto aan het einde van de audiëntie voor de icoon van Sint Franciscus

Mgr. Punt is tij­dens dit verblijf in Rome door Paus Fran­cis­cus in een per­soon­lijke au­diën­tie ont­van­gen in Domus Sanctae Marthae, waar de Paus sinds zijn verkie­zing verblijft. De Paus nam bijna veer­tig minuten de tijd om met de bis­schop te spreken, in aanwe­zig­heid van de hulp­bis­schop en de kanselier.

Opnieuw was ook in het harte­lijke en per­soon­lijke contact de eenvoud van de Paus in­druk­wek­kend. Tijdens het gesprek, dat ver­der een ver­trouwe­lijk karakter had, ver­telde de Paus spon­taan over zijn enige bezoek aan Neder­land in het voor­jaar van 1971. Toen bezocht hij enkele mede­broe­ders (Jezuïeten) in het Ignatius­col­lege aan de Hobbema­kade in Am­ster­dam. De Paus vroeg tij­dens het gesprek enkele keren vooral voor hem te bid­den om zijn zware ambt te kunnen vol­hou­den.

Terug