Arsacal
button
button
button
button


Kennismaking met Uitgeverij Adveniat

Ten dienste van geloofseducatie

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 15 oktober 2013 - 142 woorden
Bij Adveniat...
Bij Adveniat...

Maan­dag 14 ok­to­ber bracht ik een bezoek aan utigeverij "Adveniat" in Baarn, die nu drie jaar bestaat. Directeur drs. Peter Dullaert ont­ving me en ver­telde over de uitgaven die hij met zijn mede­wer­kers heeft ver­zorgd. Bekende publi­ca­ties zijn na­tuur­lijk het boek over Paus Fran­cis­cus en "Mijn school is katho­liek" van Martha Hoffen­kamp en het project van door­gaande catechese voor alle leeftij­den "Licht op mijn pad" dat met een aanbeveling van de beide aarts­bis­schoppen van België en Neder­land ver­sche­nen is.

Maar er zijn ook vele andere mooie uitgaven, zoals catechese­pro­jecten, mis­boekjes, doop­boekjes enzo­voorts. Het is de moeite waard om eens een kijkje te nemen op de web­si­te www.adveniat.nl. Op 1 no­vem­ber wordt in samen­wer­king met de uit­ge­ve­rij een dag geor­ga­ni­seerd in Hoofd­dorp waarop her­dacht wordt dat het vijfitg jaar gele­den is dat door het tweede Vati­caans concilie het per­ma­nent diaconaat werd inge­steld.

Terug