Arsacal
button
button
button
button


Eerste lustrum Centrum voor de Sociale leer van de Kerk

Zaterdag 26 oktober 2013 op De Tiltenberg

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 26 oktober 2013 - 324 woorden
Dagvoorzitter prof. dr. Fred van Iersel leidt de sprekers in; CSLK voorzitter prof dr. Gerard van Wissen luistert toe
Dagvoorzitter prof. dr. Fred van Iersel leidt de sprekers in; CSLK voorzitter prof dr. Gerard van Wissen luistert toe

Het was op zater­dag 26 ok­to­ber een hele drukte op De Tilten­berg: een hon­dertal mensen was geko­men voor de lustrum­vie­ring van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk. Het was een mooie, geslaagde dag over de bete­ke­nis van de sociale leer van de Kerk voor de hui­dige seculiere maat­schap­pij onder de titel “Vernieu­wing en traditie” en allerlei prominente sprekers waren geko­men om dit thema in al zijn facetten toe te lichten.

Mgr. G. de Korte belichtte de band met het evan­ge­lie, oud-senator J. van Gennip ging in op de waarde van de sociale leer in de poli­tiek die moet werken met compro­mis­sen zon­der de principes te vergeten, drs. P. Kohnen van het VKMO ging in op de vraag hoe dit ver­band probeert de sociale leer bete­ke­nis te geven voor de lid-organi­sa­ties van het katho­lie­ke mid­den­veld, Dr. Erik Sengers, gods­dienst­so­cio­loog en hoofd caritas bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, sprak over de sociale leer als grond­slag voor de ker­ke­lijke caritas,

De bekende Vlaamse br. dr. R. Stockman van de broe­ders van Liefde, zelf zeer actief op het gebied van de sociale leer met een eigen Vlaams instituut, ging in op de nood­zaak van een in­spi­ra­tie­bron als de sociale leer voor onze samen­le­ving, mw. M. de Bie-Feitz van La Vie sprak over de in­spi­ra­tie die vanuit de sociale leer in La Vie gestalte krijgt en drs. Piet Kuijper ging in op de sociale leer als leidraad bij de inzet voor mondiale problemen en ont­wik­ke­lingssamen­wer­king.

Mgr. dr. J.M. Punt sloot de dag af met een toe­spraak waarna diaken Ph. Weijers een gebeds­dienst leidde. Dagvoor­zit­ter was prof. dr. Fr. van Iersel. De lezingen wor­den nog ge­pu­bli­ceerd in een nieuwe publi­ca­tie van het zeer vrucht­ba­re CSLK (zie de web­si­te www.cslk.nl). Zelf kon ik een flink deel van de dag bijwonen en vond het geheel zeer in­spi­re­rend en de thema's goed gekozen: samen vorm­den ze een vrij complete bespre­king van het dag­the­ma.

Proficiat, CSLK en: ad multos annos!

Terug