Arsacal
button
button
button
button


Jongerenontmoeting voor de vrede in de geest van Asisi

in Amsterdam

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 27 oktober 2013 - 351 woorden
In gesprek over vrede...
In gesprek over vrede...

In Am­ster­dam kwamen van­mid­dag jon­ge­ren bijeen uit ver­schil­lende ker­ke­lijke ge­meen­schappen om zich te be­zin­nen over vrede. In kleinere groepen ver­deeld gingen zij door Am­ster­dam en bezochten onder meer de Portugese Synagoge, de Moskee aan de Rozen­gracht, Oude­zijds 100, het Anne Frankhuis en meer. Onderweg dachten zij na en spraken over vrede en hoe die vrede te bevor­de­ren en te bereiken.

Aan het einde van de mid­dag deden zij ver­slag van hun erva­ringen in de Doops­ge­zinde kerk aan de Singel in Am­ster­dam. Wat me opviel was dat dit keer katho­lie­ke jon­ge­ren bepaald niet in de min­der­heid waren, zoals vaker bij derge­lijke gelegen­he­den gebeurt. Jammer was dat er geen moslim-jon­ge­ren waren geko­men op de uit­no­di­ging.Wel was een asis­tent van de Imam van de moskee van de Rozen­gracht aanwe­zig.

Een eerste groep zag een regenboog als goed teken voor het verlangen van vrede, waarbij de erva­ring aansloot van een jon­gere die met andere jon­ge­ren uit ver­schil­lende culturen en ach­ter­gron­den tij­dens de wereld­jon­ge­ren­da­gen had ge­spro­ken en daar tot besef kwam dat vrede moge­lijk wordt waar mensen elkaar wer­ke­lijk ont­moe­ten. Een volgende groep be­klem­toonde even­eens het belang van ver­bon­den­heid en in­spi­ra­tie.

Welke mensen kunnen in­spi­re­ren? Zij die mensen bij elkaar brengen, daarbij wer­den ver­schil­lende voor­beelde genoemd, onder wie onze paus Fran­cis­cus, maar ook diens voor­gan­ger paus Johannes Paulus II. Ook werken aan vrede vraagt om een concreet begin, meldde een andere groep. Zoals Moeder Teresa zei: "Als je hon­derd mensen wilt helpen, begin dan met er één te helpen".

Een voor­beeld werd gevon­den in de gast­vrij­heid van de mensen van de Oude­zijds 100 die ie­der­een harte­lijk ont­van­gen, zon­der on­der­scheid van kerk of ras, hoewel zij­zelf een chris­te­lijke oecu­me­nische ge­meen­schap vormen. Een groot vuur begint met een klein vlammetje, meldde de laatste groep; dat is voldoende om een groot vuur te ver­sprei­den. Dat geldt ook voor de inzet voor de vrede.

Een goed ini­tia­tief om zo na te denken en zich te be­zin­nen met elkaar op een derge­lijk be­lang­rijk thema. Het liet mij achter met de vraag: hoe kunnen wij mensen meer met elkaar verbin­den, hoe kunnen wij hen helpen elkaar als naaste te gaan zien?

Terug