Arsacal
button
button
button
button


Het is mogelijk: katholiek onderwijs op de openbare school

Bijeenkomst GVO-docenten

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 15 november 2013 - 234 woorden
informeel moment van de bijeenkomst van GVO-docenten
informeel moment van de bijeenkomst van GVO-docenten

Op 14 no­vem­ber kwamen in Utrecht de Rooms-Katho­lie­ke GVO-docenten samen. GVO staat voor Gods­diens­tig vor­mings­on­der­wijs. Sinds een tiental jaren is het moge­lijk voor ouders die hun kind op een open­ba­re school hebben te vragen om katho­liek gods­diens­tig vor­mings­on­der­wijs (zoals dat ook moge­lijk is voor ander gods­diens­tig of humanis­tisch onder­wijs). Gelukkig is de subsidie voor deze vorm van onder­wijs bij de bezuini­gingen onlangs gehandhaafd.

Binnen school­tijd, maar niet onder verant­woor­de­lijk­heid van de open­ba­re school, kunnen de kin­de­ren dit onder­wijs volgen op een vast moment in de week. De school is gastheer, maar het RK-GVO-onder­wijs valt onder de verant­woor­de­lijk­heid van het RK Centrum voor Gods­diens­tig Vormings­on­der­wijs en de docenten werken met een zen­ding van de bis­schop. Deze donder­dag kwamen de docenten RK-GVO samen voor een vor­mings­dag, dit keer over (bijbel)verhalen ver­tellen en de Eucha­ris­tie­vie­ring.

Tijdens de heilige Mis sprak ik over het Rijk Gods, waar we wor­den uit­ge­no­digd binnen te gaan en dat tege­lijk in ons is. Het is te ver­ge­lij­ken met de biede aspecten die in de geloofs­vor­ming naar voren komen: aan de ene kant gaat de leer­ling een “gebouw” binnen van een geloof en traditie die hem of haar wordt aangeriekt, aan de andere kant gaat het erom dat het gaat leven in het eigen hart, dat hij of zij de geloofsge­ge­vens mag ontdekken als verbon­den met zijn of haar eigen levens­vra­gen, als een ant­woord op het verlangen van het eigen hart.

Terug