Arsacal
button
button
button
button


Afscheid van een bisschop met de gave van het woord...

Uitvaart mgr. Jos Lescrauwaet

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 24 november 2013 - 291 woorden
in de kapel van het Sint Janscentrum
in de kapel van het Sint Janscentrum

Zater­dag 23 no­vem­ber hebben we de overle­den bis­schop mgr. dr. Joseph Frans Lescrauwaet MSC naar zijn laatste rust­plaats begeleid vanuit de Ka­the­drale basiliek van Sint Jan in Den Bosch.

Voor de plech­tige uit­vaart was er gelegen­heid afscheid te nemen in de kapel van het Sint Jans­cen­trum, waar de overle­den bis­schop lag opge­baard (zie foto). In een lange stoet van rid­ders en edelvrouwen van het H. Graf, van diakens, pries­ters en bis­schop­pen (er waren er - meen ik - tien aanwe­zig), aange­voerd door een jonge pries­ter met bonnet, werd mgr. Lescrauwaet naar de Sint Jan begeleid.

Daar sprak mgr. A. Hurkmans, bis­schop van Den Bosch, in een ijskoude ka­the­draal warme woor­den over de over­le­de­ne, die in de jaren die deze in het Sint Jans­cen­trum had door­ge­bracht als spi­ri­tu­aal en docent, voor hem een goede vriend was gewor­den. Zowel mgr. Hurkmans als mgr. J. Punt, bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, kenschetsten de overle­den bis­schop als een ver­kon­di­ger, die in tal­loze retraites, colleges en predikaties op zeer in­spi­re­rende wijze het geloof heeft doorge­ge­ven en velen pries­ters en anderen gees­te­lijk heeft begeleid.

Op de begraaf­plaats sprak ik een pries­ter die de overle­den bis­schop tot voor enkele maan­den als zijn gees­te­lijk leidsman had gehad. Want ook al ging hij licha­me­lijk achteruit, mgr. Lescrauwaet bleef hel­der tot de laatste dagen.

Mgr. J. Punt verrichte ook de plech­tig­he­den op de begraaf­plaats. Mgr. Lescrauwaet was in de tijd van mgr. Bomers, hulp­bis­schop van Haar­lem en hij was Mgr. Punt's directe voor­gan­ger geweest. Mgr. Lescrauwaet werd bij­ge­zet in een nis in de bis­schop­pe­lijke graf­ka­pel. De grafplaat met de teksten er al op, stond klaar om zijn graf af te dekken.

Ver­schil­lende pries­ters uit het Haar­lemse, mgr. Van Burg­ste­den en ikzelf waren aanwe­zig om de oud-hulp­bis­schop uitgeleide te doen.

Moge hij rusten in vrede!

Terug