Arsacal
button
button
button
button


Leef en verspreid de vreugde van het evangelie!

Nieuwe exhortatie van paus Franciscus

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 28 november 2013 - 230 woorden
Op bezoek bij paus Franciscus
Op bezoek bij paus Franciscus

Paus Fran­cis­cus heeft ons afgelopen zon­dag, bij de slui­ting van het Jaar van het Geloof zijn eerste Apos­to­lische Exhor­ta­tie Evangelii Gaudium gegeven. De tekst is zeer in­spi­re­rend en ge­mak­ke­lijk te lezen, in directe en be­grij­pe­lijke taal. De afgelopen maan­den heeft de paus ons door zijn preken en woordjes al voor­be­reid op wat hij in deze Exhor­ta­tie wilde zeggen, die pro­gram­matisch is voor zijn pon­ti­fi­caat, aldus de paus zelf.

De tekst is zeker een vrucht van de Synode die over de nieuwe evangeli­sa­tie is gehou­den, maar draagt heel dui­de­lijk de kenmerken dat die van de hand van de paus zelf is. Het is eigen­lijk een prach­tig handvest voor nieuwe evangeli­sa­tie: door wat voor geest laat je je bezielen, met wat voor inner­lijke hou­ding ga je erin staan?

In deze Exhor­ta­tie vind je een grote rijkdom aan sug­ges­ties, aanbevelingen en goede raad. Als we dit ter harte nemen, veran­dert de Kerk volle­dig. Niet omdat ze de waar­heid zou verloochenen, de paus maakt herhaal­de­lijk dui­de­lijk dat trouw aan het geloof, aan de cate­chis­mus, aan de waar­heid heel be­lang­rijk is. Maar wat is een waar­heid zon­der een geest, een hart en een ziel die deze waar­heid leven? Dat is een dorre tak, zaad op de rots, Farizeïsme....

De Neder­landse vertaling is in voor­be­rei­ding, maar in ver­schil­lende andere grote talen is de tekst be­schik­baar op de web­si­te van het Vati­caan.

Terug