Arsacal
button
button
button
button


Godsdienst/levensbeschouwing als vorming...

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 29 november 2013 - 184 woorden
op school... bij de inzegening van de Sint Willibrordschool in Lisse
op school... bij de inzegening van de Sint Willibrordschool in Lisse

Het is geen een­vou­dige opdracht om in onze ‘gese­cu­la­ri­seerde’ context gods­dienst / levens­be­schou­wing te geven op school. Wat aan de orde komt, moet nu eenmaal in een bepaald kader staan waardoor de leer­ling, kind, jon­gere, er iets mee kan en hij of zij er iets van mee kan nemen in de eigen levensbagage. Daarover ging een inter­view dat ik onlangs gele­den heb gegeven aan Taco Visser van het Tijd­schrift voor levens­be­schou­wing en edu­ca­tie Narthex.

Enkele citaten hieruit

“Katho­lie­ke scholen staan de vor­ming van de persoon voor. In de ont­wik­ke­ling tot persoon spelen ook levensbeschouwe­lijke vragen mee. Om in school ruimte te bie­den aan die vragen is er een vak levens­be­schou­wing. Daarin kunnen leer­lin­gen oefenen met levens­vra­gen stellen en het zoeken van ant­woor­den daarop (...) Dat zoek­pro­ces gebeurt niet in het luchtle­dige. In de les levens­be­schou­wing reikt de leraar tools aan opm met die vragen om te leren gaan. Die instru­menten kan de leraar halen uit de katho­lie­ke levens­be­schou­wing.”

“Katho­lie­ke Bildung. In gesprek met mgr. Hendriks over de legitimatie van het vak”, door Taco Visser, in: Narthex 13(2013), nr. 3 (ok­to­ber), pp. 27-30.

Terug