Arsacal
button
button
button
button


Start Ad Limina in Friezenkerk

Ontmoeting met de paus vervroegd

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 1 december 2013 - 324 woorden
Start Ad Limina in Friezenkerk

Zondag 1 de­cem­ber is een mooie dag voor een nieuw begin: voor de bis­schop­pen is dat het Ad Limina bezoek wat nu begint. De eerste zon­dag van de Advent roept op tot waak­zaam­heid, beke­ring en uitzien naar de Heer die komt.

In het huis waar we met de bis­schop­pen ver­blij­ven, werd op deze zom­dag de Napoli­taanse kerstal al ingewijd onder meer met doedel­zak­mu­ziek! De zusters in dit huis zijn zeer zorg­zaam en atten en de maaltij­den zijn ook goed ver­zorgd. Deze ochtend waren de bis­schop­pen in de Kerk van de Friezen.

Nog niet alle bis­schop­pen zijn aanwe­zig: mgr. Liesen, mgr. De Jong en Mgr. Van Burg­ste­den moeten nog komen, zij had­den vandaag andere ver­plich­tingen. Kar­di­naal Eijk was hoofd­cele­brant en hij preekte over waak­zaam­heid en voor­be­reid zijn, naar aan­lei­ding van het evan­ge­lie van deze zon­dag. Na afloop van de Mis waar tame­lijk wat pers bij aanwe­zig was - vooral van RKK - evenals ver­te­gen­woor­digers van ' Bezield Verband'', heb ik nog een korte catechese aan de aanwe­zige kin­de­ren mogen geven en was er gelegen­heid tot ont­moe­ting en het ont­van­gen van het ‘achtste sacra­ment’: koffie drinken.

De bis­schop­pen zijn vandaag ver­der vrij tot 18.00 uur. Dan ont­moe­ten zij elkaar voor wat in­for­ma­tie en het avondmaal.

Morgen wordt meteen een grote dag: de paus heeft de ont­moe­ting met hem - die a.s. Donder­dag zou zijn - naar maan­dag 2 de­cem­ber laten ver­plaatsen, van­wege het drukke pro­gram­ma van ver­ga­de­ringen met de “C8”, gli otto cardinali, de 8 kar­di­na­len, die deze week in Rome zijn om met de paus te ver­ga­deren over de her­vor­ming van de Romeinse Curie. Dit betekent dat ook de rest van het pro­gram­ma engiszins zal ver­an­de­ren.

Bij de foto’s

Mgr. Wiertz en mgr. Mutsaerts in gesprek met Gerard Klaassen en Christian van der Heiden van Rkk; met de kin­de­ren na de H. mis in de Friezen­kerk; de koor­banken in de kerk van de Friezen die tij­dens het tweede Vati­caans concilie zijn gebruikt


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug