Arsacal
button
button
button
button


“Laat je nooit ontmoedigen, triestheid is van de duivel”

Paus Franciscus bemoedigt Nederlandse bisschoppen

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 2 december 2013 - 689 woorden
“Laat je nooit ontmoedigen, triestheid is van de duivel”

Maan­dag­mor­gen 2 de­cem­ber was voor de Neder­landse bis­schop­pen een bij­zon­dere dag: na een ont­moe­ting op de Con­gre­ga­tie voor de clerus met de nieuwe prefect, aarts­bis­schop Beniamino Stella, volgde de audientie bij paus Fran­cis­cus. De paus trok an­der­half uur uit voor de bis­schop­pen om op een broe­der­lijke en col­le­giale manier met hen in gesprek te gaan.

Zijn toe­spraak heeft de paus niet voor­ge­le­zen, maar alleen meege­ge­ven. Liever nam hij de tijd om de bis­schop­pen te bemoe­digen zich niet te laten ont­moe­di­gen, nooit pessi­mis­tisch te wor­den of triest, maar vooruit te kijken - niet achterom- om met ver­trouwen te zoeken waar de nieuwe pas­to­rale uit­dagingen liggen. En die zag de paus onder meer in de caritas. “Als mensen niet zo open zijn voor God, zijn ze dat mis­schien wel voor hun mede­mens en in die mede­mens zullen ze het gelaat van God ont­dek­ken”. Het was een bijna medi­ta­tieve bij­een­komst, deze ont­moe­ting met de paus. Bij het begin en bij het weg­gaan stond hij aan de deur om ie­der­een te begroeten en de bis­schop­pen zaten met de paus in een kring om over de kerk te praten. De kar­di­naal ver­telde over de kerk­slui­tingen, het seksueel mis­bruik en de moei­lijke pas­to­rale situatie, de paus sprak daarop meelevende woor­den: het moet voor jullie moei­lijk zijn te moeten merken dat kerken moeten sluiten en de deelname afneemt, maar je moet niet triest wor­den en de gelo­vi­gen bijstaan in hun pijn om de situatie. De paus moest denken bij de slui­ting van kerken en alles aan de Joden die in het Oude Testa­ment de verwoes­ting van de tempel mee­maak­ten en in balling­schap hun droef­heid om het verloren gegane moesten omzetten in hoop en ver­trouwen.

in de bood­schap die de paus ons meegaf staat onder meer aange­ge­ven hoe be­lang­rijk het is aan het publiek debat deel te nemen.

in het Vati­caan op weg naar de paus ontmoetten we een Zwitserse gardist die met een groep gardisten de vier­daag­se in Nijmegen had gelopen. Zij kwamen in gesprek met mgr. Hoogen­boom, die zelf ook een fervent vier­daag­seloper is (foto).

' S Morgens hebben we. - na een mooie Eucha­ris­tie bij het graf van Petrus - een bezoek gebracht aan de Con­gre­ga­tie waar we dus de nieuwe prefect, aarts­bis­schop Stella en de nieuwe se­cre­ta­ris hebben ontmoet. Het was een goede ont­moe­ting met vooral veel dialoog over allerlei zaken, waar­on­der de pries­ter­oplei­ding, het samen­voe­gen van pa­ro­chies en het sluiten van kerken. Over de pries­ter­oplei­ding zei de nieuwe prefect dat het be­lang­rijk is voor ogen te hou­den dat de pries­ter­stu­denten nu komen uit een gese­cu­la­ri­seerde samen­le­ving. Hij vond het beter dat Se­mi­na­risten in een semi­na­rie stu­de­ren, waar de nadruk meer ligt op broe­der­lijk sa­men­le­ven, gevormd wor­den en een zekere afschei­ding van de wereld, dan aan een uni­ver­si­teit, al vond hij het een goede zaak als een semi­na­rie met een uni­ver­si­teit geaffilieerd is, want: "Zij moeten niet de wereld leren kennen, die kennen zij al; zij moeten Christus en de Kerk leren kennen en lief­heb­ben". Ook over de pro­ce­dure rond fusie en vereni­gingen van pa­ro­chies werd ge­spro­ken. Daarbij wer­den de juri­dische aspecten van de pro­ce­dures be­spro­ken en pas­to­rale vragen. Onder­streept werd het belang van een goede voor­be­rei­ding van de ge­meen­schap als een kerk moet wor­den gesloten.

Voor mij­zelf en mgr. Punt was er na het bezoek aan de paus nog een aangename verras­sing: ein­de­lijk had Alitalia onze koffers gebracht, die we bij onze aan­komst in Rome afgelopen zater­dag helaas niet op de bagage­band had­den aan­ge­trof­fen....

's mid­dags wer­den de bis­schop­pen in twee groepen gesplitst: de ene helft bezocht de Raad voor de een­heid van de chris­te­nen, de andere groep - waar­on­der ikzelf - de Raad voor de leken, waar kar­di­naal Rylko vooral het belang van jon­ge­renpas­to­raal be­klem­toonde.

Op de foto' s ook nog: een blik vanuit het raam van de pau­se­lijke ap­par­te­menten op het Sint pieters­plein: dit ziet de paus bij het Angelus. Mgr. De Korte wordt geinter­viewd door Rodrick Vonhogen omdat hij vandaag 12,5 jaar bis­schop is. Overleg tussen se­cre­ta­ris generaal H. Nijhuis en se­cre­ta­ris E. Fennis van Haar­lem. Groeps­foto van de bis­schop­pen na het bezoek aan de Clerus. Kard. Eijk staat de pers te woord na het bezoek aan de paus.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug