Arsacal
button
button
button
button


Financiën, kerksluitingen en religieuzen....

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 5 december 2013 - 435 woorden
Financiën, kerksluitingen en religieuzen....

Donder­dag­och­tend bezochten we de Raad voor de Wets­tek­sten en de Con­gre­ga­tie voor de Reli­gi­euzen. Dat zal wel niet zo spannend geweest zijn, zul je denken. Het tegen­deel was waar! Andere bis­schop­pen bezochten de pau­se­lijke raad voor de cultuur.

Gisteren­mid­dag vier­den we de heilige Mis in de basiliek van Sint Paulus buiten de muren. Op de foto’s is een blik te zien op het pausaltaar met het graf van de apostel in die basiliek. Na de Eucha­ris­tie­vie­ring kwam de abt de kar­di­naal, mgr. Punt - die hoofd­cele­brant en predi­kant was - en de andere bis­schop­pen begroeten (foto).

Daarna moesten we snel terug naar de kerk van de Friezen waar het dage­lijkse ‘pers­mo­ment’ was ( foto). Die avond waren we uit­ge­no­digd door de am­bas­sa­deur bij de heilige stoel, Z. Exc. Mr. Joseph Wete­rings. Op de foto is te zien dat hij de bis­schop­pen welkom heet. Het was een zeer genoege­lijke en harte­lijke ont­moe­ting.

De ont­moe­ting met kar­di­naal Fr. Coccopalmerio en se­cre­ta­ris aarts­bis­schop J.I. Arrieta was even­eens bijozn­der waarde­vol. Hier kwamen allerlei juri­dische vragen aan de orde rond kerk­slui­ting, samen­voe­gen van pa­ro­chies, vragen rond incardinatie (het behoren van gees­te­lij­ken bij een bisdom) en finan­ciële vragen. De bis­schop­pen stel­den allerlei concrete pro­ble­ma­tieken aan de orde en in veel gevallen bleek dat dat die nader bestu­deerd moeten wor­den. Ik kan er daarom hier nog niet veel meer over zeggen, maar voor de bis­schop­pen was de gedachten­wisseling vrucht­baar en gericht op zaken waar zij dage­lijks mee te maken hebben.

In de Con­gre­ga­tie voor de reli­gi­euzen ontmoetten we de nieuwe se­cre­ta­ris, aarts­bis­schop Jose Rodriguez Carballo, en een achttal mede­wer­kers. Ook hier was de gedachten­wisseling heel inte­res­sant en zon­der dat er op dit moment besluiten wer­den getroffen of knopen wer­den doorgehakt, was er een goed gesprek over de situatie van de reli­gi­euzen, zowel over uitster­ven­de con­gre­ga­ties als over nieuwe reli­gi­euze wer­ke­lijk­he­den.

in de mid­dag bezoekt een aantal bis­schop­pen de pau­se­lijke Raad voor de sociale com­mu­ni­ca­tie­mid­de­len en gaat de hele con­fe­ren­tie naar de con­gre­ga­tie voor de heilig­ver­kla­ringen. De heilgie Mis wordt gevierd in de Santa Maria dell’ anima, waar het graf van de enige Neder­landse paus is te vin­den.

Bij de foto's: de sint paulus buiten de muren; moment voor een cappuccino, mgr. Punt met de abt, welkom door de am­bas­sa­deur, de kerst­boom op het sint Pieters­plein wordt opgezet, aan het begin van de bespre­king in de con­gre­ga­tie voor de reli­gi­euzen, pers­mo­ment in de Friezen­kerk, uit­zicht op de Friezen­kerk van het dak van het huis waar de bis­schop­pen ver­blij­ven, inter­view met Roderick Vonhögen.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug