Arsacal
button
button
button
button


Verrassende zalig- en heiligverklaringsprocessen

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 5 december 2013 - 445 woorden
Verrassende zalig- en heiligverklaringsprocessen

De don­der­dag­mid­dag werd besteed aan een bezoek aan de con­gre­ga­tie voor de heilig­ver­kla­ringen en de heilige Mis en een bezoek aan het college Santa Maria dell’ Anima. Met een paar verrassende zalig­ver­kla­rings­pro­ce­du­res...

Op de con­gre­ga­tie voor de heilig­ver­kla­ringen wer­den we ont­van­gen door de prefect kar­di­naal Anfelo Amato en de se­cre­ta­ris, aarts­bis­schop Bartolucci (zie foto van de bij­een­komst op de Con­gre­ga­tie) Ook de onder­secre­taris was aanwe­zig. Zij namen met ons de ver­schil­lende pro­ce­dures door die er vanuit Neder­land lopen of die een connectie met Neder­land hebben.

Daar waren een paar verras­singen bij. Voor ons bisdom Haar­lem Am­ster­dam stond de verras­sing bovenaan de lijst: als lopende zalig­ver­kla­rings­pro­ce­du­re voor mar­te­la­ren stond bovenaan die van de zo­ge­naamde mar­te­la­ren van Alkmaar, de dienaren Gods Daniel van Arendonck en zijn vijf gezellen. Het gaat hier om zes Fran­cis­ca­nen die uit haat tegen het katho­lie­ke geloof wer­den vermoord in 1572.

Het proces was in 1931 (!) geopend en de laatste 60 jaar was er niet veel meer gebeurd. Bij dezelfde moord waren ook enkele wereldheren betrokken, maar omdat het ini­tia­tief tot het proces van de Fran­cis­ca­nen was uit­ge­gaan, zijn die niet mee­ge­no­men. Mgr. J. Punt vond het een goede kans en gelegen­heid om dit proces te heropenen. We zullen zien wat voor gevolgen dit bezoek dus heeft gehad!

Een andere verras­sing was pater johannes Roothaan, de tweede stichter van de Jezuieten. Nadat de orde lange tijd was opge­he­ven, heeft deze pries­ter de ‘her­stich­ting’ geleid en dat wordt nu twee hon­derd jaar gele­den! Een mooi jubileum om te gedenken met de zalig­ver­kla­ring van Roothaan, wiens proces ook al enkele tien­tal­len jaren vrijwel stil lag. De con­gre­ga­tie wil de paus vragen (die zelf Jezuiet is) wat hij met dit proces wil. Het zou dus zomaar kunnen dat het nu allemaal in een stroomversnelling terecht gaat komen...!

Een mooi voor­beeld voor onze tijd is ook Fran­cis­cus Schraven. Mgr. Wiertz, bis­schop van Roermond, sprak over hem: een duizendtal vrouwen en meisjes verde­digde hij tegen seksueel mis­bruik door de Japanners, al kostte het hem zijn leven. Een mooie patroon­hei­lige voor de strijd tegen seksueel mis­bruik!

De heilige Mis in de kerk van Santa Maria dell’Anima werd opgedragen voor de paus. Hier is het graf van de enige Neder­landse paus, Adrianus VI (zie foto). Bij diens tombe herinnerde hoofd­cele­brant mgr. A. Hurkmans aan het voor­beel­dig pries­ter­lijk leven van deze grote figuur. Ook kar­di­naal Eijk deed dit later bij de maal­tijd: zon­der paus Adrianus was de her­vor­ming van de kerk niet op gang geko­men.

Na de Mis ont­ving de rector ons zeer harte­lijk kn het college waar we de maal­tijd hebben gebruikt. Op een van de foto’s zie je de rector in gesprek met kar­di­naal Eijk.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug