Arsacal
button
button
button
button


Kerst voor de mensen die op straat zijn....

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 18 december 2013 - 260 woorden
het Straatjournaal in kerstsfeer
het Straatjournaal in kerstsfeer

Voor veel mensen zijn de kerst­da­gen helemaal niet zo ge­mak­ke­lijk. Dat geldt voor wie een dier­baar iemand verloren heeft enn die juist op zulke dagen erg mist, het geldt ook voor de mensen die een thuis moeten missen: de dak­lo­zen, zwervers, vluch­te­lingen, mensen zon­der papieren, verslaaf­den.

Gelukkig zijn er ook weer goede mensen die aan hen denken. En er zijn gelukkig ook de nodige mensen die op straat kwamen te staan, die zich met veel moeite vaak hebben terug gevochten naar een plaats in de maat­schap­pij waar ze weer trots op zich­zelf kunnen zijn. Daarin heeft het Straatjour­naal nogal eens een be­lang­rijke rol in gespeeld (dus: koop die krant!).

Dins­dag­avond 17 de­cem­ber heb ik met een heel aantal van deze mensen kunnen spreken toen ik Binnensteeds aan de Groen­markt in Haar­lem heb bezocht waar een ‘kerst­di­ner’ werd gehou­den voor straatjour­naalverkopers, redactiele­den van de straat­krant (die in heel Noord-Holland, buiten Am­ster­dam wordt verspreid) en anderen. De kerstman reikte aan hen allen een kerstpakket uit. Het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam had geholpen om dit moge­lijk te maken, maar het bisdom niet alleen. Ik denk aller­eerst aan de vele gewel­dige vrij­wil­li­gers (een van hen was met zijn auto heel Neder­land afgere­den om goede gaven van on­der­ne­mers voor de kerstpak­ke­ten op te halen), de on­der­ne­mers die giften hebben gedaan, het restaurant dat het kerst­di­ner heeft gegeven, enzo­voorts.

Na afloop ben ik nog even bij de ‘buren’ langs: Stem in de Stad en ‘Antonius kookt’ een ini­tia­tief van de PCI van de Sint Antonius­paro­chie om voor een klein bedrag maaltij­den te berei­den.

Terug