Arsacal
button
button
button
button


Diocesane Pastorale Raad bijeen

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 17 januari 2014 - 90 woorden
de DPR bijeen
de DPR bijeen

Woens­dag 15 januari kwam de Dio­ce­sane Pas­to­rale Raad bijeen, die vorig jaar (opnieuw is inge­steld). De Raad bestaat uit ver­te­gen­woor­digers van de pa­ro­chies in de drie de­ke­na­ten, jon­ge­ren, nieuwe katho­lie­ken en reli­gi­euzen.

Zij spraken onder meer over ver­schil­lende actuele zaken, over de fusies en personele unies van pa­ro­chies en hoe we de lokale ge­meen­schappen goed betrokken kunnen hou­den bij het grotere geheel dat nu ont­staat. Deze derde bij­een­komst van de DPR verliep (weer) in een goede sfeer van uit­wis­se­ling en advies naar de bis­schop en na afloop werd deze groeps­foto gemaakt.

Terug