Arsacal
button
button
button
button


Purmerend parochie van het jaar!

Nicolaasbasiliek goede tweede

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 25 januari 2014 - 419 woorden
Overhandiging van het Christoffelbeeld, de prijs voor de parochie van het jaar
Overhandiging van het Christoffelbeeld, de prijs voor de parochie van het jaar

Zater­dag 25 januari hield de RKK de jaar­lijkse pa­ro­chie­dag waarop de pa­ro­chie van het jaar wordt gekozen. Dit jaar was in navol­ging van de impulsen die paus Fran­cis­cus heeft gegeven, gekozen voor projecten waarin zicht­baar wordt dat de kerk haar deuren wil openen en verbin­ding zoekt met de samen­le­ving om de bood­schap van het evan­ge­lie uit te dragen.

Dit jaar waren er drie geno­mi­neerde pa­ro­chies: Deventer, Purmerend en de Sint Nicolaas­basi­liek in Am­ster­dam. Aan het einde van de dag mocht ik de prijs uitreiken aan drie ver­te­gen­woor­digers van de pa­ro­chie Purmerend met de Sint Nicolaas­kerk (die sinds 1 januari deel uitmaakt van de grotere Maria Moeder van God-pa­ro­chie).

Purmerend heeft sinds een goed aantal jaren de voor­heen pro­tes­tantse kerk op de Kaas­markt in het hart van de stad in gebruik. Er zijn allerlei ini­tia­tie­ven ont­wik­keld, onder meer op cari­ta­tief, diaco­naal gebied. Diaken Jack Noë is één van de voortrekkers daar­van. Het aantal kerk­gan­gers dat de zon­dagse eucha­ris­tie­vie­ringen bezoekt is in de afgelopen jaren flink gestegen tot meer dan 200 nu.

Ook de Sint Nicolaas­basi­liek doet het heel goed met onder meer diaken Eugène Brussee en kape­laan Jim Schil­der. In deze pa­ro­chie is een voedsel­bank en medicijn­bank opgericht en de mooie basilie wordt druk bezocht en kent ieder jaar de nodige 'nieuwe katho­lie­ken'.

De jury gaf bij monde van Leo Fijen dui­de­lijk aan dat het moei­lijk was geweest tussen deze beide pa­ro­chies te kiezen en dat tenslotte de door­slag heeft gegeven dat Purmerend meer een 'gewone' pa­ro­chie is in tegen­stel­ling tot de basiliek die op een prominente plaats naast het Centraal Station in Am­ster­dam ligt.

Na­tuur­lijk fe­li­ci­te­ren we de beide pa­ro­chies van harte met hun nominatie en Purmerend met de eerste plaats. Het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam is na­tuur­lijk heel blij met deze uit­ver­kie­zing van zijn twee pa­ro­chies.

Op de derde plaats ein­digde de pa­ro­chie van Deventer waar in het centrum in samen­wer­king met de pro­tes­tantse kerk een 'zwerf­kerk' is geplaatst om het winkelend publiek en zwervende mensen op te vangen met een goed woord en iets lekkers. Ook de pa­ro­chie van Deventer fe­li­ci­te­ren we van harte met hun nominatie.

Er waren ook allerlei work­shops rond deze projecten en een nieuw ini­tia­tief voor evangeli­sa­tie waarover Harm Ruiter ver­telde en na­tuur­lijk werd er - onder meer - gezongen met Wilfred Kemp.

Het Christoffel­beeld, de prijs voor de pa­ro­chie van het jaar, is een uitdruk­king van wat een pa­ro­chie tot een bij­zon­dere pa­ro­chie draagt: dat die Christus draagt en zich voor Hem inzet, ook als Hij mis­schien niet zo direct herken­baar is...

Terug