Arsacal
button
button
button
button


Gouden priesterfeest mgr. Van Luyn

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 8 februari 2014 - 197 woorden
felicitaties voor de bisschop na afloop van de Mis
felicitaties voor de bisschop na afloop van de Mis

Zater­dag 8 februari werd in de Rotter­damse ka­the­draal het gou­den pries­ter­feest van mgr. drs. Aadrianus H. van Luijn sdB gevierd, waarbij alle Haar­lemse bis­schop­pen aanwe­zig waren, naast ver­schil­lende andere bis­schop­pen, hoog­waar­dig­heidsbekle­ders uit kerk en samen­le­ving en vele gelo­vi­gen uit het bisdom.

Apos­to­lisch Nuntius mgr. André Dupuy en de hui­dige Rotter­damse Bis­schop, mgr. dr. Johannes van den Hende con­ce­le­breer­den samen met vica­ris-generaal Dick Verbakel en ple­baan Chris Bergs. In de goed ver­zorgde Eucha­ris­tie­vie­ring met fraaie zang van het ka­the­drale koor preekte de jubilerende bis­schop naar aan­lei­ding van de onlangs ver­sche­nen exhor­ta­tie van paus Fran­cis­cus over de vreugde van het evan­ge­lie en nodigde uit om mee te werken aan de verbrei­ding hier­van, indach­tig zijn wapen­spreuk: “Collabora Evangelio”, vrij ver­taald: doe mee aan de in­span­ning voor het evan­ge­lie. Aan het einde van de vie­ring was er een felici­ta­tie van de hui­dige bis­schop en van paus Fran­cis­cus.

Mgr. Van Luyn is dit jaar ook twin­tig jaar bis­schop en zes­tig jaar Salesiaan.

Tot mijn bis­schops­wij­ding was ik pries­ter van het bisdom Rotter­dam, zodat mgr. Van Luyn in al die twin­tig jaren mijn bis­schop was. Reden te meer om hem van harte te fe­li­ci­te­ren en hem Gods zegen toe te wensen.

Terug