Arsacal
button
button
button


Bisschop Van Burgsteden 50 jaar priester

Feestelijke receptie in bisschopshuis

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 14 maart 2014
vlnr mgr. de Groot, mgr. Dupuy, mgr. Punt, mgr. Wiertz, kardinaal Eijk, mgr. Van Burgsteden, mgr. Verbakel en mgr. Hendriks
vlnr mgr. de Groot, mgr. Dupuy, mgr. Punt, mgr. Wiertz, kardinaal Eijk, mgr. Van Burgsteden, mgr. Verbakel en mgr. Hendriks

Zater­dag 15 maart is het vijftig jaar geleden dat de emeritus hulp­bis­schop van het bisdom Haarlem-Amster­dam, mgr. J.G.M. van Burgsteden, tot priester werd gewijd. Dit heugelijke feit wordt op die dag in de Begijnhof­ka­pel gevierd en zon­dag 23 maart om 10.30 uur in de Sint Nicolaas­basi­liek in Amster­dam, waarvan de bis­schop admini­strator is (waar­ne­mend pastoor).

Op vrij­dag 14 maart was er een fees­te­lij­ke receptie in het bis­schops­huis waar velen naar toe waren gekomen om de jubilerende bis­schop te fe­li­ci­te­ren. Onder hen waren kar­di­naal Willem J. Eijk, de apos­to­lisch nuntius, aarts­bis­schop André Dupuy en de bis­schop van Roermond, mgr. Frans Wiertz. Ook de vicaris generaal van Rotter­dam, mgr. Dick Verbakel en oud-vicaris generaal mgr Martin de Groot evenals de regio­naal vicaris van het Opus Dei, mgr. Christian van der Ploeg waren erbij om deze dag te gedenken en na­tuur­lijk nog vele andere priesters, diakens, mede­wer­kers, vrienden en bekenden.

Kanselier Eric Fennis haalde in een geestige speech allerlei anekdotes en karakteristieke leuke gezegdes van de jubilaris aan, waarna de bis­schop, mgr. Jozef Punt de jubilaris fe­li­ci­teerde en dankte voor diens geweldige inzet tot op de huidige dag. Daarna over­handigde hij hem een uniek wandbord, dat vervaardigd was bij gelegen­heid van het Eucha­ris­tisch Congres dat in 1924 in Amster­dam is gehouden. Mgr. Van Burgsteden behoort namelijk tot de con­gre­ga­tie van de paters van het aller­hei­ligst Sacra­ment, die zich sinds jaar en dag bezig houdt met de or­ga­ni­sa­tie en coördinatie van de Eucha­ris­tische congressen die we­reld­wijd worden gehouden. Bovendien woont hij met zijn ge­meen­schap in het Begijnhof, centrum van de devotie van het heilig Sacra­ment van Mirakel, waarvoor volgende week weer de jaarlijse Stille Omgang zal worden gehouden. De jubilaris zelf sprak daarna over zijn dank­baar­heid jegens God, zijn ouders, de bis­schop en de kar­di­naal en over de vreugde waaruit hij mag leven.

Van harte wensen we de jubilerende emeritus hulp­bis­schop veel zegen en geluk toe en hopenlijk ook een blijvende goede ge­zond­heid!

Terug