Arsacal
button
button
button
button


‘De Marokkanen’ bestaan niet

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 20 maart 2014 - 222 woorden
Nederland is een multicultureel land (op de foto: chinees nieuwjaar in Amsterdam
Nederland is een multicultureel land (op de foto: chinees nieuwjaar in Amsterdam

In de Lezingen­dienst van vandaag wordt een preek van kar­di­naal John Henry Newman gelezen, waarin deze negen­tiende eeuwse katho­lie­ke bekeer­ling de maat­regelen opsomt die God neemt om van een zon­daar een heilige te maken. Eén van die maat­regelen luidt: “Hij behandelt hem als mens”. Dat lijkt me een goed ant­woord op uit­latingen van de heer Geert Wilders die een restric­tief toela­tings- en een royaal uit­zet­tings­beleid lijkt te impliceren met zijn opmer­kingen over Marokkanen.

Marokkanen zijn mensen, zoals wij allemaal en zij verdienen het om mens­waar­dig en op een­zelfde wijze behandeld te wor­den als andere mensen in onze samen­le­ving. Als in Neder­land de criminali­teit onder Marokkanen hoog is, ligt dat niet aan hun Marokkaan-zijn; in Marokko blijft de criminali­teit juist sterk achter bij die in Westerse lan­den. Er zijn dus achter­gron­den bij die hoge 'crime-rate' die niet met ethnici­teit als zodanig te maken hebben. Het is in het belang van een veilige samen­le­ving dat die crimina­liteits­cijfers wor­den geanalyseerd op onder meer sociale oor­zaken en ach­ter­gron­den. De oplos­sing is in ieder geval niet een bepaald volk als zodanig te criminaliseren.

Neder­land is een multi­cultureel land en dat vraagt eens te meer respect voor de ver­schil­lende bevol­kings­groepen

Terug