Arsacal
button
button
button


Feestmis van mgr. J. van Burgsteden in de Sint Nicolaasbasiliek

Niemand uitgezonderd...

nieuws - gepubliceerd: zondag, 23 maart 2014
aan het einde van de feestmis....
aan het einde van de feestmis....

Op zondag 23 maart vierde mgr. Jan van Burgsteden, emeritus hulp­bis­schop van het bisdom Haarlem-Amsterdam zijn gouden priesterjubileum in de Sint Nicolaas­basi­liek waarvan hij de admini­strator is. Het was een feestelijke Eucha­ris­tie­viering, waaraan onder meer ook mgr. drs. A.H. van Luyn deelnam, evenals emeritus-deken J. Stam die pastoor was van de basiliek.

Aan het einde van de Eucha­ris­tie­viering heb ik mede namens de bisschop, mgr. dr. J.M. Punt, een felicitatie uitgesproken, met een klein actueel tintje...

felicitatiewoord

Graag wil ik
aan het einde van deze feestelijke Eucha­ris­tie­viering
mgr. Jan van Burgsteden
mede namens onze bisschop
zeer hartelijk feliciteren
met dit gouden jubileum.

Een priester is geroepen
om in de gemeen­schap
Jezus Christus te­gen­woor­dig stellen,
die ons leerde dat je je vijanden moet beminnen.
Jezus kwam op aarde
voor alle mensen,
vooral voor de zondaars.
Niemand is uitgezonderd.
En dus is de Kerk, een priester, een bisschop
er voor alle mensen,
niemand uitgezonderd,

Eergisteren werd de inter­nationale dag
tegen racisme en discriminatie gevierd
die door de Verenigde Naties is uitgeroepen
dus het is goed dit nu te herhalen:
niemand is te min,
ieder mens is mens, geschapen naar Gods beeld.
Daar horen ook de Marokkanen bij,
om even in de actualiteit van de laatste dagen te blijven,

En dat is dus ook de roeping van een priester en bisschop:
om open te staan voor iedere mens,
iedereen met de liefde van Jezus te benaderen.

Bisschop, ik zou U daarom vandaag willen bedanken en feliciteren
op deze mooie dag dat U mag vieren
dat U vijftig jaar priester bent.
Ik wil U bedanken en feliciteren
omdat U juist dit altijd
op zo’n bijzondere wijze hebt gedaan:
iedere mens met de liefde van Jezus benaderen.

U hebt dat steeds gedaan,
gevoed door twee grote bronnen:
Op de eerste plaats de heilige Eucha­ris­tie.
Als lid van de Con­gre­ga­tie van de Sacra­men­tij­nen
wordt Uw leven, Uw spreken en handelen
daar door gevoed.
En vervolgens ook de spiri­tua­li­teit van het Focolare;
beide bronnen sterkten U
om geen onderscheid te maken in de liefde
en iedere mens met de liefde van Jezus te benaderen.

Proficiat en bedankt!
Dank ook voor Uw inzet voor het bisdom,
voor Uw con­gre­ga­tie, voor deze parochie
en nog zoveel meer.
Al Uw verdiensten kan ik nu niet benoemen,
dat doen ze in de hemel wel.,

Van harte wil ik U daarom danken en feliciteren
en U toewensen:
heel, heel veel zegen op Uw weg,
dat de goede God
U mag blijven begeleiden
op Uw verdere pelgrimstocht
door dit leven.

Terug