Arsacal
button
button
button
button


Jongeren betrekken bij Caritas / Diaconie

Dag van de Caritas in Heiloo

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 30 maart 2014 - 353 woorden
de deelnemers aan de Caritasdag luisteren naar een introductie
de deelnemers aan de Caritasdag luisteren naar een introductie

De caritas­dag van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam was zater­dag 29 maart geheel ge­con­cen­treerd op het betrekken van jon­ge­ren bij het caritas-werk. Dit is van groot belang, zoals paus Fran­cis­cus de Neder­landse bis­schop­pen zei bij het Ad Limina bezoek. Niet alleen van­wege het goed dat hier wordt gedaan aan mensen die het niet ge­mak­ke­lijk hebben, maar de caritas vanuit de Kerk heeft nog die extra dimensie van een hulp te zijn om Christus in het gelaat van de arme te herkennen.

Zo'n negen­tig mensen - vooral afkoms­tig uit de besturen van de Parochiële Caritas In­stel­lingen (PCI’s) - waren in het dio­ce­saan centrum in Heiloo aanwe­zig om in vijf work­shops kennis te maken met projecten en moge­lijk­he­den om jon­ge­ren bij de caritas te betrekken: DiaconAction is een een­ma­lig project, M25 is een lan­ger lopend project voor jon­ge­ren op basis van het 25e hoofd­stuk van het Matteüs-evan­ge­lie over de werken van barm­har­tig­heid, Sant’ Egidio Am­ster­dam is werken voor de armen vanuit een spiri­tua­li­teit die de armen als vrien­den ziet en hen als vrien­den bena­dert en het project Don Bosco Samen van de Salesianen in Am­ster­dam, die jon­ge­ren voor een bepaalde tijd uitzen­den naar ont­wik­ke­lings­lan­den en hen voor­be­rei­den en na terug­komst blijven be­ge­lei­den. Al deze projecten brengen jon­ge­ren in contact met de nood van mensen in concrete inzet.

Tenslotte was er ook een PCI-be­stuur­der uit de Zaanstreek die ver­telde over samen­wer­king met andere PCI's om krachti­ger te wor­den. De PCI-besturen zijn nogal vergrijsd, terwijl er zeker jon­ge­ren zijn die zich ervoor in­te­res­seren om iets goeds te doen voor mensen. Mis­schien dat langs de weg van de voor­ge­stelde projecten jon­ge­ren voor inzet voor de PCI's kunnen wor­den gein­te­res­seerd.

Aan het einde van de dag heb ik de aanwe­zigen bedankt voor hun inzet en be­trok­ken­heid. Zij geven han­den en voeten aan het werk voor de Caritas. Op basis van de Apos­to­lische Exhor­ta­tie Evangelii gaudium van paus Fran­cis­cus heb ik daarna ge­pro­beerd wat in­spi­ra­tie mee te geven om de inzet voor de Caritas te bezielen en te ver­ster­ken, want behalve het werk wat gedaan wordt, is de geest van waaruit het gebeurt niet min­der be­lang­rijk.

Terug