Arsacal
button
button
button
button


Wie kent de “Nieuwe Katechismus” nog?

Invloed van de Nieuwe Katechismus op de Eucharistievieringen in Nederland

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 4 april 2014 - 242 woorden
Een gewoon gebaar?
Een gewoon gebaar?

Samuel Mar­can­tog­nini, pries­ter van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, heeft zijn licentiaatsscriptie "Een gewoon gebaar? " in de reeks "Tilten­bergstudies" ge­pu­bli­ceerd. Dit werk van zo'n 230 pagina's gaat over de visie van de in 1966 ver­sche­nen en zeer breed verspreide Nieuwe Kate­chis­mus op de Eucha­ris­tie en over hoe die visie heeft door­ge­werkt in de liturgie. Dit werk is een uits­te­kende re­flec­tie op een wilde li­tur­gische tijd, die velen nog zelf hebben mee­ge­maakt.

De Eucha­ris­tie­vie­ring werd middel­punt van experi­menten, iedere liturgie­groep had daar wel zo zijn eigen ideeën over, maar die ideeën gingen allemaal in een­zelfde, wat meer hori­zon­tale rich­ting. Vrije 'tafel­ge­beden', het Pas­to­raal Concilie van Noordwijkerhout, Huub Oosterhuis, zij komen allemaal voor in dit boek dat een tijd en theo­lo­gische visies bespreekt die grote invloed had­den op een li­tur­gische praktijk waarin de offi­cië­le liturgie moei­lijk herken­baar was. Ook de kente­ring - publi­ca­tie van het Romeins Missaal, Bij­zon­dere synode enzo­voorts - wordt in dit werk behandeld. Aan ie­der­een die wil begrijpen hoe het is gegaan en waarom het zo is gegaan en wat er mis ging in de liturgie in ons land, kan ik dit boek van harte aanbevelen.

De auteur is pastoor in Uithoorn, Nes en De Kwakel en dit aca­de­misch jaar be­gon­nen als docent liturgie aan De Tilten­berg.

Het is te ver­krij­gen via de webwinkel van De Tilten­berg en het kost (ik kon de prijs alleen in dollars vin­den) USD 19,65

Auteur: Samuele Mar­can­tog­nini

Titel: Een gewoon gebaar?

Tilten­berg studies 8 (Vo­ge­len­zang, 2014)

Terug