Arsacal
button
button
button
button


WereldJongerenDag in Haarlem

arm, armer, rijkst; rijk, rijker, armst

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 9 april 2014 - 342 woorden
WereldJongerenDag in Haarlem

Elk jaar, op de zon­dag voor Pasen (palm­zon­dag), komen jon­ge­ren uit Noord Holland en Zuid Flevoland bij elkaar om samen palm­zon­dag te vieren. Dit jaar wordt deze bij­zon­dere dag in Haar­lem geor­ga­ni­seerd. Het is dé dag om kennis te maken met jon­ge­ren uit Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, gezellige momenten te delen maar ook om samen het geloof te vieren. Extra bij­zon­der is dat deze dag door vele jon­ge­ren in de hele wereld wordt meegevierd onder de naam: Wereld­jon­ge­ren­dag. De dag staat in het teken van het thema: ‘arm, armer, rijkst’.

De dag start om 11.30 uur in de St Joseph­kerk, waar Mgr. Hendriks in de eucha­ris­tie­vie­ring zal voor­gaan en de Life Teen-band de vie­ring muzikaal zal opluis­te­ren. Daarna ver­plaatst de groep zich naar ‘Stem in de Stad’, een diaco­naal centrum in Haar­lem, niet ver van de St. Joseph­kerk. Daar komen dage­lijks inwoners uit Haar­lem langs voor een praatje of om te eten. Ook wor­den vanuit Stem in de Stad dak- en thuis­lozen bezocht.

In Stem in de Stad zal het hoofd­pro­gramma met o.a. klein­kunstenares Charlotte Glorie plaats­vin­den. Charlotte Glorie staat bekend om haar eigen ge­schre­ven conference­tek­sten en melodieën en begeleidt zich­zelf op de piano. Gedurende de mid­dag zullen hier ver­schil­lende actieve, ont­moe­tende, creatieve en ver­die­pende work­shops wor­den aan­ge­bo­den. Met als afslui­ting een heer­lijke maal­tijd.

Ook ik zal bij de hele dag aanwe­zig zijn en ik hoop vele jon­ge­ren te kunnen ont­moe­ten!

In­for­ma­tie

datum: 13 april 2014
tijd: 11.30 - 19.30 uur
toegang: € 7,50
leef­tijd: 16-30 jaar
locaties:

St. Joseph­kerk
Jans­straat 43
Haar­lem

Stem in de Stad
Nieuwe Groen­markt 22
Haar­lem

meer info: www.jong­bis­domhaarlem.nl/WJDag ofinfo@jong­bis­domhaarlem.nl
aanmel­den: aanmel­den kan t/m 7 april 2014

Hoe het begon

De eerste WereldJon­ge­ren­dag was in 1984 op palm­zon­dag toen paus Johannes Paulus II jon­ge­ren uit de hele wereld uitno­digde om naar Rome te komen. Hier kwamen zoveel jon­ge­ren op af waardoor nu eens in de twee a drie jaar de Wereld Jon­ge­ren­da­gen wor­den geor­ga­ni­seerd met vele miljoenen jon­ge­ren. De WereldJon­ge­ren­dag op palm­zon­dag vindt we­reld­wijd nu jaar­lijks in elk bisdom plaats.

De 29e Wereld­jon­ge­renDAG wordt geor­ga­ni­seerd door
het Jon­ge­ren­plat­form

Terug