Arsacal
button
button
button


Ontmoeting bisschoppen met CDA-politici

nieuws - gepubliceerd: donderdag, 10 april 2014
groepsfoto na afloop van het gesprek
groepsfoto na afloop van het gesprek (foto: Karin Hoentjen)

Donderdag­middag 10 april vond in het bisschopshuis aan de Maliebaan in Utrecht een ontmoeting plaats tussen een delegatie van de Nederlandse bis­schop­pen en vertegen­woordigers van het CDA. De ontmoeting had tot doel tot een uitwisseling te komen rond politieke thema’s die de mens­waardige opbouw van de maatschppij en de katholieke kerk raken.

Aan het gesprek namen van de zijde van het CDA onder meer de fractie­voorzitter in de tweede kamer, de heer S. Van Haersma Buma en de partijvoorzitter, mw. R. Peetoom deel. Van de eerste kamerfractie waren mw. Lokin, mw. S. van Bijsterveld, mw. M. Martens en de heer W. Hoekstra aanwezig. Eveneens waren de tweede kamerleden mw. M. Keijzer en de heer M. Rog (onderwijs) bij de ontmoeting. Naast kardinaal Eijk waren vooral de bis­schop­pen aanwezig die de meer politiek-gevoelige onderwerpen in hun portefeuille hebben: Mgr. J. Punt, die behalve bisschop van Haarlem-Amsterdam ook Militair Ordinaris is, mgr. G. de Korte, die belast is met vragen van Kerk en samenleving, mgr. E. De Jong die justitie­pastoraat en categoriaal pastoraat verzorgt, Mgr. J. van den Hende, bisschop van Rotterdam en ikzelf, die referent ben voor het onderwijs. Daarnaast waren nog enkele mensen van het partij­bestuur en het weten­schappelijk instituut van het CDA aanwezig alsmede de juriste en de woord­voerder van de Nederlandse bis­schop­pen­conferentie.

In het gesprek dat in een buitengewoon goede sfeer verliep, kwamen verschillende thema's aan de orde die het onderwijs betreffen. Ik heb onder meer aandacht gevraagd voor verschillende plannen van staats­secretaris S. Dekker die de vrijheid van onderwijs dreigen aan te tasten: met name het recht van de ouders op (school)opvoeding dat in het thuis­onderwijs gestalte kan krijgen en het recht van ouders om onderwijs volgens de eigen levens­overtuiging te kiezen en daarbij beschermd te zijn tegen een plotselinge verandering van richting 'bij meerderheid van stemmen'. Andere vragen die aan de orde kwamen waren onder meer de geestelijke verzorging bij overheids­instellingen, de (gemeentelijke) monumenten­status van kerk­gebouwen, de zorg voor een mens­waardige behandeling van uitge­procedeerde asielzoekers, een gratis verstrekking van de Verklaring Omtrent Gedrag voor kerkelijke vrijwilligers, zoals dat ook voor andere categoriëen van vrijwilligers is voor­gesteld, en de verblijfs­vergunning voor priesters en religieuzen van buiten de Europese Gemeen­schap.

Voor de Kerk ligt er een belangrijke uitdaging om deel te nemen aan het publieke debat, zoals ook paus Franciscus heeft gevraagd bij het Ad Limina bezoek. Dit belang werd door het CDA onderstreept. Verschillende bis­schop­pen doen dit door opinie-bijdragen in dagbladen en tijd­schriften. De aandacht van de kerk richt zich - zo heb ik ingebracht - vooral op cultuur (monumenten, kerkmuziek e.d. -, caritas - zorg voor armen en zwakkeren -, gesprek over maat­schap­pelijke onderwerpen, zoals wij ondermeer doen inhet kader van 'Voorhof Amsterdam' en aandacht voor de Sociale Leer van de Kerk, zoals in ons bisdom met name gebeurt in het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK) dat reeds een groot aantal publicaties heeft gedaan en symposia heeft georga­ni­seerd.

Terug