Arsacal
button
button
button
button


Ontmoeting bisschoppen met CDA-politici

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 10 april 2014 - 529 woorden
groepsfoto na afloop van het gesprek
groepsfoto na afloop van het gesprek (foto: Karin Hoentjen)

Donder­dag­mid­dag 10 april vond in het bis­schops­huis aan de Malie­baan in Utrecht een ont­moe­ting plaats tussen een dele­ga­tie van de Neder­landse bis­schop­pen en vertegen­woor­digers van het CDA. De ont­moe­ting had tot doel tot een uit­wis­se­ling te komen rond poli­tieke thema’s die de mens­waar­dige opbouw van de maatschppij en de katho­lie­ke kerk raken.

Aan het gesprek namen van de zijde van het CDA onder meer de fractie­voor­zit­ter in de tweede kamer, de heer S. Van Haersma Buma en de partijvoor­zit­ter, mw. R. Peetoom deel. Van de eerste kamerfractie waren mw. Lokin, mw. S. van Bijster­veld, mw. M. Martens en de heer W. Hoekstra aanwe­zig. Even­eens waren de tweede kamerle­den mw. M. Keijzer en de heer M. Rog (onder­wijs) bij de ont­moe­ting. Naast kar­di­naal Eijk waren vooral de bis­schop­pen aanwe­zig die de meer poli­tiek-gevoelige on­der­wer­pen in hun portefeuille hebben: Mgr. J. Punt, die behalve bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam ook Militair Ordina­ris is, mgr. G. de Korte, die belast is met vragen van Kerk en samen­le­ving, mgr. E. De Jong die justitie­pas­to­raat en cate­go­riaal pas­to­raat ver­zorgt, Mgr. J. van den Hende, bis­schop van Rotter­dam en ikzelf, die referent ben voor het onder­wijs. Daar­naast waren nog enkele mensen van het partij­bestuur en het weten­schappe­lijk instituut van het CDA aanwe­zig alsmede de juriste en de woord­voer­der van de Neder­landse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie.

In het gesprek dat in een bui­ten­ge­woon goede sfeer verliep, kwamen ver­schil­lende thema's aan de orde die het onder­wijs betreffen. Ik heb onder meer aan­dacht gevraagd voor ver­schil­lende plannen van staats­se­cre­ta­ris S. Dekker die de vrij­heid van onder­wijs dreigen aan te tasten: met name het recht van de ouders op (school)opvoe­ding dat in het thuis­onder­wijs gestalte kan krijgen en het recht van ouders om onder­wijs volgens de eigen levens­over­tui­ging te kiezen en daarbij beschermd te zijn tegen een plot­se­linge ver­an­de­ring van rich­ting 'bij meer­der­heid van stemmen'. Andere vragen die aan de orde kwamen waren onder meer de gees­te­lij­ke ver­zor­ging bij over­heids­in­stel­lingen, de (ge­meen­telijke) monu­menten­status van kerk­gebouwen, de zorg voor een mens­waar­dige be­han­de­ling van uitge­proce­deerde asiel­zoe­kers, een gratis ver­strek­king van de Ver­kla­ring Omtrent Gedrag voor ker­ke­lijke vrij­wil­li­gers, zoals dat ook voor andere cate­go­riëen van vrij­wil­li­gers is voor­gesteld, en de verblijfs­vergun­ning voor pries­ters en reli­gi­euzen van buiten de Europese Ge­meen­schap.

Voor de Kerk ligt er een be­lang­rijke uit­daging om deel te nemen aan het publieke debat, zoals ook paus Fran­cis­cus heeft gevraagd bij het Ad Limina bezoek. Dit belang werd door het CDA onder­streept. Ver­schil­lende bis­schop­pen doen dit door opinie-bijdragen in dag­bla­den en tijd­schrif­ten. De aan­dacht van de kerk richt zich - zo heb ik ingebracht - vooral op cultuur (monu­menten, kerk­mu­ziek e.d. -, caritas - zorg voor armen en zwakkeren -, gesprek over maat­schap­pelijke on­der­wer­pen, zoals wij ondermeer doen inhet kader van 'Voorhof Am­ster­dam' en aan­dacht voor de Sociale Leer van de Kerk, zoals in ons bisdom met name gebeurt in het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK) dat reeds een groot aantal publi­ca­ties heeft gedaan en symposia heeft geor­ga­ni­seerd.

Terug