Arsacal
button
button
button
button


Missie in de straten van Haarlem

“Gaat uit en verkondigt het evangelie”

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 9 mei 2014 - 258 woorden
Missie in Haarlem
Missie in Haarlem

De leden van de Neo­ca­te­chu­me­nale ge­meen­schappen van ons bisdom hou­den op de zon­da­gen van de Paas­tijd een bij­zon­dere missie op de pleinen van Haar­lem. Deze missie werd ingeluid met een zen­dings­vie­ring op vrij­dag 2 mei.

Tijdens deze vie­ring heb ik in de homilie ge­spro­ken over de gevoelens van de eerste leer­lin­gen die heen en weer geslin­gerd wer­den tussen vreugde en vrees, aanbid­ding en twijfel. Zij waren gewone mensen, zoals wij! Uit­ein­de­lijk gaf de gave van de Geest de door­slag. Die maakte dat zij gekozen hebben voor de vreugde en de aanbid­ding, voor de over­tui­ging en de missie.

“God heeft de wereld gered door de dwaas­heid van de predi­king”. Vanuit deze over­tui­ging hebben Kiko Argüello e Carmen Hernández – de ini­tia­tiefnemers van de Neokatechumenale Weg – alle ge­meen­schappen van de wereld opnieuw uit­ge­no­digd om ge­tui­ge­nis af te leggen op de pleinen. Vorig jaar, in het kader van het jaar van het geloof, wer­den op 10.000 pleinen overal ter wereld ont­moe­tingen geor­ga­ni­seerd. In Neder­land was dat in Am­ster­dam, Den Haag en Roermond.

Dit jaar wordt deze missie in Haar­lem geor­ga­ni­seerd. Tijdens de zon­da­gen van de paas­tijd, om 15:00 zullen zij in het centrum van de stad te vin­den zijn, in de Jans­straat. Een kruis, een icoon van Maria, een groep jon­ge­ren met hun gitaren en instru­menten om te getuigen de won­de­ren van God in hun leven. Een mooi ini­tia­tief om de blijd­schap van het geloof over te brengen aan vele mensen die zon­der hoop leven.

De eerste zon­dag hebben ook de zusters Bene­dic­ti­nessen aan dit ini­tia­tief mee­ge­daan.

Terug