Arsacal
button
button
button


Bisschoppen nemen afscheid van secretaris-generaal

nieuwe heilige pausen herdacht

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 14 mei 2014
diaken Nijhuis bekijkt het cadeau
diaken Nijhuis bekijkt het cadeau

Na hun maandelijkse vergadering van 13 mei hebben de Nederlandse bis­schop­pen afscheid genomen van diaken mr. dr. J (Hans) B.M. Nijhuis (66), secretaris-generaal van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie. Hij wordt opgevolgd door mw. mr. P.S.J.M. Daalmans.

Dit gebeurde tijdens de Eucha­ris­tie­viering en een feestelijke maaltijd, waarbij kardinaal Eijk een fraaie plaquette van de heilige Wil­li­brord uitreikte. In zijn dankwoord blikte diaken Nijhuis terug op de belangrijkste gebeur­te­nissen van zijn ambtsperiode, waarbij het Ad Limina bezoek van de bis­schop­pen aan Rome het onbetwistbaar hoogtepunt was. In de Eucha­ris­tie­viering van het feest van O.L. Vrouw van Fatima werden ook de beide heilig verklaarde pausen herdacht: paus Johannes XXIII en paus Johannes Paulus II.

Tijdens de Eucha­ris­tie­viering heb ik de volgende homilie gehouden:

homilie

Het feest van Onze Lieve Vrouw van Fatima
Is in zekere zin een beladen dag:
De bood­schappen die de zienertjes hebben gekregen
wijzen op de ernst van de tijden,
op de noodzaak van bekering
en de zwaarwegende consequenties die er zijn
wanneer die bekering uitblijft.
We zien die ernst van de tijden om ons heen:
regelmatig worden we geconfronteerd
met situaties die ons duidelijk maken
hoezeer onze samenleving van een Goddelijke wet
verwijderd is geraakt.

Dat zeg ik zeker niet
omdat we ons beter te wanen dan ‘de rest’;
de misbruikklachten van de laatste jaren
maken wel duidelijk
dat we ons niets hoeven te verbeelden.

God geve ons
op voorspraak van Onze Lieve Vrouw van Fatima
dat wij het kwade, de verdorvenheid
nooit gewoon gaan vinden!

Het derde geheim van Fatima
dat in het jaar 2000 is onthuld
maakt bovendien duidelijk
dat we in deze situatie
voorbereid moeten zijn op aanvallen op de Kerk,
in het visioen verbeeld
door de aanslag op de witte figuur van de paus.
Heel letterlijk is dit werkelijkheid geworden
in de aanslag die op het leven
van de nu heilige paus Johannes Paulus II
is gepleegd,
op deze dag, nu 33 jaar geleden;
De paus heeft daarbij - zoals we allen weten -
de bijzondere bescherming van Maria ervaren
en de kogel die hem trof
het jaar erop In Fatima achtergelaten.
Deze Fatima- dag is daarom tegelijk een goede dag
om even stil te staan
bij de heilig­ver­klaring van deze twee pausen,
die beiden Fatima hebben bezocht,
de een als paus, de ander kort voor zijn verkiezing.
Het lijkt me dat in hun beider leven
het antwoord te vinden is op de vraag
hoe wij met de situatie waarin wij verkeren
- die van secularisatie, vervlakking, van verwijdering van de wet van God -
moeten omgaan.


Paus Johannes XXIII was zich er zeer van bewust
dat deze tijden om een ' aggiornamento' vroegen,
een aanpassing niet van de leer of het geloof,
maar van de wijze van zijn en opereren van de Kerk.
Het concilie dat hij heeft bijeengeroepen
heeft de nadruk gelegd op de Kerk als gemeen­schap,
als ' communio'
met alle gelovigen als actieve dragers
van de zending van de Kerk,
van haar evangelisatie,
en van haar zending om te heiligen
en alles in te richten over­een­komstig
de wil en het hart van haar Heer.
In zijn per­soon­lijk leven straalde deze paus
een goedheid, menselijkheid en toegankelijkheid uit,
die nog heden inspireert
en een voorbeeld is voor onze huidige paus Franciscus.
Het kan niet anders of we moeten allen
in onze tijd dit voorbeeld van hartelijkheid en openheid navolgen,
omdat de Kerk niet groeit door proselitisme
maar door aantrekkings­kracht,
zoals paus Franciscus nog onlangs
in de Exhortatie Evangelii Gaudium schreef.

Als we aan het leven van paus Johannes Paulus II denken
komt ons natuurlijk onmiddellijk
zijn enorme kracht en zijn doorzettings­ver­mogen voor de geest.
Mij staat nog duidelijk voor ogen
hoe hij bij de wereld­jonge­ren­dagen van Toronto
tot de jongeren zei toen het begon de regenen:
"Denk aan je doopsel"
En toen het daarna hard begon te waaien:
"Denk aan je vormsel".
Woorden die voor mij een beeld waren
van zijn geestelijke kracht
en van de christelijke moed
die hij de jongeren wilde voorhouden:
Zie geen moeilijkheden,
zie uitdagingen!
Johannes Paulus is echt tot het uiterste gegaan
in het zich geven voor Christus en Zijn Kerk.
Ook hij was zeer open en toegankelijk,
een geweldige missionaris!
Tegelijk heeft hij zeer veel betekend
voor tal van terreinen van de kerkelijke leer,
met name op het gebied van de sociale leer van de Kerk,
de fundamentele moraal en de antropologie.

Dit leren deze twee pausen ons
die in deze geseculariseerde tijd
het evangelie wilden beleven en doorgeven.
Natuurlijk zijn we allereerst
- voorafgaand aan elke bisschoppelijke taak-
zelf geroepen Christen te zijn,
hoorders en uitvoerders van het Woord.
Vervolgens is het onze roeping
niet op te geven
en met kracht en overtuiging dat Woord te verkondigen
en onszelf daar helemaal voor te geven.
En we zijn geroepen om dat te doen
met een grote hartelijkheid, openheid, toegankelijkheid
opdat mensen zich aangetrokken kunnen voelen,
het werk en het hart van de Goede Herder herkennen.

Moge de Heer ons geven en helpen
goede herders te zijn
naar het hart van de Heer
en het voorbeeld van deze twee nieuwe heilige pausen.
Amen.

Terug