Arsacal
button
button
button
button


Bisschopswijding mgr. Bert van Megen in Roermond

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 18 mei 2014 - 373 woorden
De nieuwe Aartsbisschop met kardinaal Pietro Parolin
De nieuwe Aartsbisschop met kardinaal Pietro Parolin

Zater­dag 17 mei heb ik deel­ge­no­men aan de bis­schop­wij­ding van mgr. Bert van Megen, die door paus Fran­cis­cus tot titulair Aarts­bis­schop van Novaliciana en tot Apos­to­lisch Nuntius in Soedan en Eritrea is benoemd.

De kar­di­naal-staats­secre­taris, Pietro Parolin, was daarvoor naar Roermond geko­men, evenals Aarts­bis­schop Silvano Tomasi, de ver­te­gen­woor­diger van de Heilige Stoel bij de Verenigde Naties. In een mooie, sfeer­volle plech­tig­heid zag ik voor de eerste keer sinds mijn eigen bis­schops­wij­ding hoe een nieuwe op­vol­ger van de apos­te­len aan het bis­schop­pen­col­lege werd toe­ge­voegd.

De homilie van kar­di­naal Parolin is onder meer na te lezen op de web­si­te van het bisdom Roermond. Aan het einde van de wij­dings­plech­tig­heid sprak de nieuwe gewijde bis­schop gloed­vol en uit het hoofd, terwijl een doodstille kerk toehoorde, hoe hij de kar­di­naal, mgr. Wiertz en anderen bedankte en ver­telde dat uit iets kwaads iets goeds kan komen: de beke­ring van Edith Stein was be­gon­nen toen zij geraakt werd door de uit­vaart van iemand die in de eerste wereld­oor­log was om­ge­ko­men.

Ook uit de seculari­sa­tie die wij doormaken en het grote kwaad van het seksueel mis­bruik - de Kerk heeft niet de zwaksten beschermd, die krachtens haar roe­ping juist als eersten recht op die bescher­ming had­den -, zal hopen­lijk - en daar ver­trouwde de Aarts­bis­schop ook op - iets goeds voort­ko­men, name­lijk: een nederige, dienst­ba­re Kerk, waarvoor hij pleitte in de geest van paus Fran­cis­cus, in het Neder­lands maar met een beetje Frans, Duits, Engels en Ita­li­aans en zelfs een zin in de taal van Malawi.

Ik vond het heel mooi om de bis­schops­wij­ding van mgr. Van Megen mee te maken, die ik al ken van zijn semi­na­rie­tijd in Rolduc, toen ik daar docent en staflid was. Er was tot mijn vreugde ook even gelegen­heid om de kar­di­naal-staats­secre­taris te groeten, die een studie­ge­noot was in de tijd dat ik in Rome stu­deerde. Ook vele bekende diakens, pries­ters en mede-bis­schop­pen en enkele mij bekende andere gelo­vi­gen waren aanwe­zig en het was een vreugde hen weer te zien.

Graag denk ik in mijn gebed aan de niet ge­mak­ke­lijke opdracht die de nieuwe Nuntius heeft gekregen in het door oorlog en span­ningen geteisterde Soedan en Eritrea. Dat de Heer mag geven dat hij daar “in lumine tuo” veel goed zal kunnen doen.

Terug