Arsacal
button
button
button
button


Exodus: een uitweg naar een leven zonder criminaliteit

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 20 mei 2014 - 231 woorden
staf van Exodus met dr. Sengers voor het kunstwerk dat de opening van Exodus symboliseerde bij de komst van prinses Maxima
staf van Exodus met dr. Sengers voor het kunstwerk dat de opening van Exodus symboliseerde bij de komst van prinses Maxima

Op dins­dag 20 mei bezocht ik samen met dr. Erik Sengers, staf­func­tio­na­ris van het bisdom voor caritas, Exodus in Alkmaar-Oudorp, waar we wer­den ont­van­gen door Harm Jager, directeur / be­stuur­der van Exodus en Claudia Appelman, die daar even­eens werk­zaam is. Exodus begeleidt mensen die uit de ge­van­ge­nis komen naar een ‘normaal’ leven in de maat­schap­pij.

Met de beide vertegen­woor­digers van Exodus spraken we over het goede werk dat deze oecu­me­nisch-chris­te­lijke organi­sa­tie doet voor ex-gedetineer­den en gedetineer­den in de fasen van overgang naar de maat­schap­pij. We bezich­tig­den de ver­bouwde boerderij die drie jaar gele­den door - toen nog - prinses Maxima is geopend en spaken ook met enkele bewoners.

Vier op de vijf ex-gedetineer­den komt weer opnieuw in aanra­king met justitie, onder de oud-bewoners van Exodus is dat maar één op de vijf. De bewoners wor­den begeleid in de pro­ble­ma­tiek van schul­den, werk en het opbouwen van goede relaties en om uit han­den te blijven van drugs en drank.

Veel vrij­wil­li­gers zijn bij Exodus betrokken. Exodus krijgt wel enige steun, onder meer van de Caritas van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, maar moeten het voorts hebben van wat de sterk bezuinigende over­heid bij hen inkoopt aan ‘zorg’.

Een prach­tig ini­tia­tief. Goed dat er aan­dacht is en be­ge­lei­ding van deze mensen die hun leven moeten zien op te bouwen na detentie en veel problemen die daaraan zijn vooraf gegaan.

Terug