Arsacal
button
button
button
button


Priesterjubilea en andere feesten...

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 26 mei 2014 - 181 woorden
de jubilerende pastoor H. v.d. Hulst
de jubilerende pastoor H. v.d. Hulst

In de maan­den mei en juni wor­den veel ker­ke­lijke feesten gevierd. Zo gedenken veel pries­ters de dag van hun pries­ter­wij­ding, die voor velen van hen op de zater­dag na Pink­ste­ren heeft plaats­ge­von­den.

Ik denk heel bij­zon­der aan de zieken onder hen die regel­ma­tig wor­den genoemd in het gebed in de dage­lijkse Eucha­ris­tie­vie­ring in het Bis­schops­huis. Dat geldt na­tuur­lijk ook voor de pas­to­raal werkers, diakens, cate­chisten en andere erns­tige zieken, zoals de voor­zit­ter van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk, prof. dr. G. van Wissen.

Fees­te­lij­ke gebeur­te­nissen zijn ook de Sacra­ments­pro­ces­sies die op of rond 22 juni wor­den gehou­den in Am­ster­dam, Heiloo ('t putje) en in Laren (de bekende St. Jans­pro­ces­sie).
Zondag was ik in Volen­dam om pastoor H. van d. Hulst te fe­li­ci­te­ren. Deze late roe­ping (!) was vijf­tig jaar pries­ter, jaren die hij alle in Volen­dam heeft door­ge­bracht als kape­laan en pastoor. De laatste jaren van zijn pastoor­schap ben ik vaker wezen assis­te­ren en de hui­dige pastoor had me op de hoogte gesteld van de vie­ring, na afllop waar­van ik de jubila­ris geluk kon wensen met deze dag (foto)

Terug