Arsacal
button
button
button
button


Viering van Vrouwe van alle Volkeren

Feest van Maria visitatie

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 1 juni 2014 - 195 woorden
Viering van Vrouwe van alle Volkeren

Op de laatste dag van de mei­maand wordt het li­tur­gisch feest van het bezoek van Maria aan Elisabeth gevierd. Dit jaar werd op deze dag de gebeds­ont­moe­ting van de Vrouwe van alle volkeren gehou­den, dit keer in de Sint Nicolaas­basiliek in Am­ster­dam, waar de beeltenis van de Vrouwe van alle Volkeren was opge­steld.

De bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, mgr. dr. J.M. Punt was de hoofd­cele­brant en predi­kant in deze vie­ring waarbij ik heb geconcele­breerd. Na afloop was er een ont­moe­ting voor de vele gelo­vi­gen - de kerk was geheel gevuld - in de (voor­ma­lige) Olof­ka­pel, daar vlakbij.

De vie­ring kwam dit jaar in de plaats van de gebeds­dag die de laatste jaren op Pink­ste­ren in de Beurs van Berlage werd gehou­den. Om 12.00 uur begon de vie­ring met een rozen­krans­gebed, dat muzikaal werd opge­luis­terd door de zang en muziek van de zusters van de Familie van Maria, die ook de zang van de Eucha­ris­tie­vie­ring ver­zorgde. Na de rozen­krans begon de H. Eucha­ris­tie­vie­ring aan het einde waar­van er voor ieder gelegen­heid was per­soon­lijk een zegen te ont­van­gen van de aanwe­zige pries­ters en bis­schop­pen.

Terug