Arsacal
button
button
button
button


Bisschoppelijk gedelegeerde onderwijs wordt Dominicaan

afscheid van twee BG's onderwijs

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 13 juni 2014 - 281 woorden
de beide scheidende 'bisschoppelijk gedelegeerden'
de beide scheidende 'bisschoppelijk gedelegeerden'

Donder­dag 12 juni namen de ‘bis­schop­pelijk gedele­geer­den’ voor het onder­wijs afscheid van twee collega’s die jarenlang hun sporen hebben ver­diend door school en kerk te verbin­den: dr. August Habets de gedele­geerde van het aarts­bis­dom Utrecht gaat met pensioen, drs. Stefan Mangnus, die namens de bis­schop van Gro­nin­gen-Leeu­war­den verant­woor­de­lijk was voor Onder­wijs en catechese, treedt in bij de Orde van de Predikheren (Dominicanen). In sep­tem­ber begint hij in Cambridge met het noviciaat.

Tijdens een ver­ga­de­ring van het “Officium Educationis”, zoals de bij­een­komst van gedele­geer­den offi­cieel heet, werd ook ge­spro­ken over de ko­men­de Week voor het Katho­liek Onder­wijs die in de eerste week van ok­to­ber wordt gehou­den en aansluit bij het thema van de kin­der­boekenweek: “Feest”. Eén van die ker­ke­lijke feesten, de gedenk­dag van Sint Fran­cis­cus (wereld­dieren­dag), wordt in die week gehou­den en zo zijn alle thema's van die eerste ok­to­ber­week met elkaar verbon­den. Gedele­geer­den zijn bezig met de voor­berei­ding van les­ma­te­ri­aal rond de week van het kathoiek onder­wijs.

Dr. August Habets las als ope­nings­be­zin­ning van de ver­ga­de­ring en als afscheid een door hem vervaar­digde vertaling van het het “Quicumque” voor, ook “psuedo-Athanasianum” genoemd: de grote katho­lie­ke geloofs­belij­denis die uit­ge­brei­der ingaat op de drie God­de­lijke Personen in één God en de twee naturen van Christus. Tijdens een afsluitend etentje wer­den het geloof, de humor en andere goede eigen­schappen van de beide schei­dende gedele­geer­den door hun collega's en door mij­zelf naar voren gebracht. Tot de classicus Habets heb ik dat maar in het Latijn gedaan.

Terug