Arsacal
button
button
button
button


Hoop Award wordt voor de eerste keer uitgereikt op Katholieke Jongerendag

Gaat ie naar het bisdom Haarlem-Amsterdam?

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 28 juni 2014 - 711 woorden
Marius vd Knaap is staffunctionaris voor het Jongerenpastoraat in het bisdom
Marius vd Knaap is staffunctionaris voor het Jongerenpastoraat in het bisdom


De Hoop Award wordt dit jaar voor het eerst uit­gereikt op het KJD Festival. Deze prijs is een ini­tia­tief om in­spi­re­rend katho­liek jon­ge­ren­werk in Neder­land beter zicht­baar te maken. Ie­der­een kon en mocht nomineren en dat is dan ook vol op gebeurd. Van de 22 ini­tia­tie­ven die wer­den opge­ge­ven kwamen er maar liefst 6 uit ons bisdom Haar­lem- Am­ster­dam waar we dan uiter­aard ook hartstikke trots op zijn.

4 geno­mi­neer­den

Uit de lijst van 22 ini­tia­tie­ven heeft de jury 4 ini­tia­tie­ven geno­mi­neerd die in aanmer­king komen voor de HOOP award die zon­dag op het KJD Festival zal wor­den uit­gereikt. Twee van de geno­mi­neerde ini­tia­tie­ven komen uit ons eigen bisdom; de Sant’ Egidio ge­meen­schap uit Am­ster­dam en de jon­ge­ren­groep Young Seven uit de regio Schagen. Wie er uit­ein­delijk zal winnen is nog even afwachten, maar er is een kans van 50% dat de eerste HOOP award een mooi plekje in ons bisdom gaat krijgen! De andere ini­tia­tie­ven die zijn geno­mi­neerd zijn: Het 4U! Festival van de Katho­lie­ke Charis­ma­tische Vernieu­wing (KCV) en het jon­ge­renini­tia­tief Meat & Eat uit Barne­veld.

De lijst van alle 22 geselec­teerde ini­tia­tie­ven, in wil­le­keu­rige volgorde:

1: Gronin­ger Stu­den­ten­paro­chie Sint Au­gus­ti­nus
2: Kindje Wiegen in Meppel
3: Paul en Sandra Scholey
4: Sant’ Egidio Am­ster­dam
5: Jon­ge­ren­groep Young Seven
6: Jon­ge­ren­pro­gramma Stille Omgang
7: Matthijs Jansen
8: Paas3daagse ge­meen­schap Emanuel
9: Frank Antonissen
10: Sanne van der Spek
11: Marnix Emanuel
12: Meet & Eat Barne­veld
13: Ge­meen­schap Shalom
14: www.jonge­kerk.nl
15: Bob Wegkamp
16: 4U! Festival
17: Aryo Breton van Groll
18: RK2J Rotter­dam
19: RKJ Delft
20: Tour of Faith
21: Identity
22: Jong Katho­liek Roosendaal

Wat is de HOOP award?

Om blij van te wor­den
De Hoop Award is een ini­tia­tief van Jong Katho­liek, de lan­de­lijke jon­ge­ren­af­de­ling van de Rooms Katho­lie­ke Kerk. De Award in het leven ge­roe­pen omdat Jong Katho­liek vindt dat er ont­zet­tend veel voor jon­ge­ren in onze kerk de moeite waard is om gezien te wor­den. Ini­tia­tie­ven, mensen, ideeën voor katho­liek jon­ge­ren­werk die op zich­zelf hoop geven aan onze kerk, waar we met z'n allen blij van wor­den!

Jaar­lijkse Award
De Hoop Award wordt dit jaar voor het eerst uit­gereikt aan het ini­tia­tief dat in de ogen van de jury het meest hoop­ge­vende is van alle geno­mi­neerde ini­tia­tie­ven. Ie­der­een kan en mag nomineren, er zijn geen voor­waar­den verbon­den aan het aantal mensen of groepen dat je nomineert. De nominaties wor­den bekeken op hun actuali­teit en navolg­baar­heid en wor­den daarna ge­pu­bli­ceerd op deze web­si­te.

De jury

De jury bestaat uit drie personen. Voor­zit­ter is mgr. Mutsaerts, hulp­bis­schop van het bisdom 's-Hertogen­bosch en referent voor het jon­ge­ren­werk namens de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie.
Het tweede jurylid is Danielle van Lith, juriste van de kerk­pro­vin­cie, maar ook lerares levens­be­schou­wing op een middel­ba­re school, met een hoop erva­ring in de (chris­te­lijke) poli­tiek en al jaren lang betrokken bij Stich­ting Present, een stich­ting die zich inzet om mensen die als vrij­wil­li­ger wat kunnen betekenen voor anderen te verbin­den met mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken.
Het derde jurylid is Beate Gloudemans. Beate is campagne­lei­der bij de lan­de­lijke Ad­vents­ac­tie, maar heeft in de afgelopen jaren ook haar sporen verdient bij allerlei vormen van jon­ge­ren­werk. Zo was ze bij­voor­beeld ook lid van de lan­de­lijke kern­groep tij­dens de Wereld­jon­ge­ren­da­gen in Rio de Janeiro, waar zij onder andere de contacten met de media in haar pakket had.

En er is meer...

De win­naar van de Award ont­vangt niet alleen het prach­tige sieraad om een jaar lang trots te kunnen tonen. Aan hem of haar wordt ook aan­ge­bo­den om in het najaar op de locatie waar de Award aan is toegekend, een ont­moe­tings­dag te or­ga­ni­se­ren in samen­wer­king met Jong Katho­liek. Op die dag krijgt het winnende ini­tia­tief uit­ge­breid de moge­lijk­heid om zich te presen­te­ren en kunnen anderen - uit het hele land - met elkaar in gesprek over hoop­vol jon­ge­ren­werk in de Katho­lie­ke Kerk.

In samen­wer­king met...

De Hoop Award is een ini­tia­tief van Jong Katho­liek, namens de zeven Neder­landse bis­dom­men. De Award wordt mede moge­lijk gemaakt door Impulsar Grafisch Ontwerpers
De kosten voor de Hoop Award wor­den betaald met een deel van de opbrengst van de lan­de­lijke jon­ge­ren­col­lec­te, die in no­vem­ber 2013 is gehou­den in kerken door heel Neder­land.
Voor meer in­for­ma­tie kunt u een mail sturen naar hoopaward@jongkatho­liek.nl U kunt ook bellen naar 030-2326923
De Hoop Award is een productie van Jong Katho­liek, onder verant­woor­de­lijk­heid van het Se­cre­ta­riaat van het RK Kerk­ge­noot­schap (SRKK), postbus 13049 - 3507 LA - Utrecht.

Terug