Arsacal
button
button
button
button


Jongerengroep ‘Young Seven’ wint Hope Award op KJD

Uit de regio Schagen, bisdom Haarlem-Amsterdam

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 29 juni 2014 - 830 woorden
Young Seven krijgt de Award uitgereikt
Young Seven krijgt de Award uitgereikt

Jon­ge­ren­groep ‘Young Seven’ telt jon­ge­ren uit zeven pa­ro­chies: Heer­hu­go­waard-de Noord, Nieuwe Niedorp, Schagen, ’t Veld, Waarland, Wie­rin­gen en Wie­rin­ger­meer. Zij bestrijken een groot gebied, zo'n 45 kilo­me­ter!

Maar dat maakt de groep ook extra leuk: je ontmoet andere mensen. En ‘Young Seven’ or­ga­ni­seert veel mooie, leuke, ver­die­pende ac­ti­vi­teiten. De groep was een van de vier geno­mi­neer­den voor de ‘HOOP Award’ een nieuw inge­stelde prijs voor jon­ge­ren­werk en bleek op de KJD dag de win­naar.

De prijs werd tegen het einde van de mid­dag uit­gereikt door de vorozitter van de jury, jon­ge­ren­bis­schop mgr. Rob Mutsaerts. De award is inge­steld op ini­tia­tief van Jong Katho­liek, de lan­de­lijke jon­ge­ren­af­de­ling van de Rooms Katho­lie­ke Kerk. Jong Katho­liek legt uit: “De Award in het leven ge­roe­pen omdat Jong Katho­liek vindt dat er ont­zet­tend veel voor jon­ge­ren in onze kerk de moeite waard is om gezien te wor­den. Ini­tia­tie­ven, mensen, ideeën voor katho­liek jon­ge­ren­werk die op zich­zelf hoop geven aan onze kerk, waar we met z'n allen blij van wor­den!”

Young Seven or­ga­ni­seert maan­de­lijks ver­schil­lende soorten ac­ti­vi­teiten voor jon­ge­ren tussen de 12 en 18 jaar. Jon­ge­ren kunnen zich digi­taal aanmel­den voor de ac­ti­vi­teiten waaraan zij willen deel­ne­men.

Samen­wer­ken

Vrijwel iedere pa­ro­chie in Neder­land moet het vandaag de dag met veel min­der mid­de­len doen dan enkele decennia gele­den. Young Seven heeft daarom drie jaar gele­den besloten de krachten te bun­de­len en als zeven pa­ro­chies uit de regio Schagen samen te werken. Iedere pa­ro­chie is om twee vrij­wil­li­gers gevraagd voor een bijdrage. Dat kan op ver­schil­lende manieren; als bege­lei­der, maar ook als hulp bij het se­cre­ta­riaat, om aanmel­dingen bij te hou­den, pro­mo­tie­ma­te­riaal te ont­wik­ke­len in de vorm van posters, een web­si­te, t-shirts enz. Ieder heeft een talent en kan wor­den ingezet!

Young Seven ziet dat er veel meer moge­lijk­he­den zijn door samen te werken. De groep is van­zelf­spre­kend groter, waardoor er meer diver­si­teit is. Je kan ook een beroep doen op meer mensen. Finan­cieel is het ook aan­trek­ke­lijk; er zijn zeven pa­ro­chies die een bijdrage leveren aan Young Seven. Daardoor zijn kosten min­der een probleem dan wanneer één pa­ro­chie voor alle kosten moet opdraaien.

Lidmaat­schap

Young Seven moe­digt de tieners aan om een lidmaat­schap aan te gaan voor 25 euro per jaar. Op die manier kun je zon­der extra kosten mee doen met alle ac­ti­vi­teiten. Dat is voordelig, want met de bus naar het KJD festival is bij­voor­beeld al € 30,-. Door lid te wor­den kan je voor­deel oplopen tot meer dan 80 euro. En na­tuur­lijk.. wanneer je eenmaal lid bent, dan is het wel zo leuk om ook aan de ac­ti­vi­teiten deel te nemen. Bij je lidmaat­schap krijg je een echte ‘clubcard’ in de vorm van een bankpas voor in je portemonnee en een stempel­kaart. Bij deelname aan een ac­ti­vi­teit krijg je een stempel. Een volle stempel­kaart levert een leuk gadget op; bij­voor­beeld een Young Seven t-shirt.

Visie

Voordat Young Seven is be­gon­nen aan de daad­wer­ke­lijke uit­voe­ring van het jon­ge­ren­werk hebben zij uit­voerig nage­dacht over de visie achter hun jon­ge­ren­werk en over de concretise­ring daar­van. De visie van Young Seven laat zich zien in de volgende state­ments:

 • Jon­ge­ren onder­steunen bij hun eigen zoek­tocht in een open sfeer.
 • Ac­ti­vi­teiten bie­den die aan­slui­ten bij de bele­vings­we­reld van de jon­ge­ren.
 • Een open groep zijn, waar ie­der­een welkom is.
 • Ac­ti­vi­teiten aanbie­den waarbij ver­schil­lende leef­tijds­groepen kunnen kennis­ma­ken met elkaars leef­we­reld.
 • Een bijdrage leveren aan het ver­ster­ken van de samen­wer­king in de regio.
 • Een plek creëren voor jon­ge­ren, opdat ze zich gezien en gekend weten en zich onder­deel kunnen voelen van de geloofs­ge­meen­schap.
 • Door zin­volle en leuke ac­ti­vi­teiten uit­da­gen om na te denken over de bete­ke­nis van geloof in het leven, in brede zin.
 • Ver­die­ping m.b.t. geloof en leven laten ervaren, waardoor vooroor­de­len wor­den ver­vangen door de moge­lijk­heid daad­wer­ke­lijk een mening te kunnen vormen.
 • Aandacht beste­den aan een per­soon­lijke relatie met God door te ervaren:
  • dat God liefde is, voor jezelf en voor een ander;
  • dat God nabij is in situaties van gebroken­heid en verlies;
  • dat God je de kans geeft om opnieuw te beginnen, na gemaakte fouten;
  • dat geloven ook betekent: geloven in een Toekomst;
  • dat de geloofs­tra­di­tie een dragende grond kan zijn in je leven.
 • Ruimte maken voor de Geest door stilte-ac­ti­vi­teiten en vormen van gebed.
 • Ervaren hoe rode dra­den van Bijbel­ver­halen en het eigen leven met elkaar kunnen kruisen/samen­vloei­en en de bete­ke­nis daar­van in je per­soon­lijke leven.
 • Ervaren dat in het omzien naar elkaar een ont­moe­ting kan ontstaan met jezelf, de ander en de Ander.

Reden voor nominatie

Young Seven is in ver­schil­lende aspecten uniek. Boven genoemde punten laten zien dat Young Seven durft te vernieuwen en naar buiten is gericht. Zij zijn bereid samen te werken en in staat om verbin­dingen te leggen tussen pa­ro­chies onderling, het bisdom en lan­de­lijke eve­ne­menten. Zij laten in mijn ogen een mooi beeld van de Kerk zien; de Kerk als één lichaam. We zijn allemaal ver­schil­lend, maar hebben elkaar allemaal nodig. We kunnen niet zon­der elkaar.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug