Arsacal
button
button
button
button


31 juli: feest van Ignatius van Loyola

stichter van de Jezuïeten

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 1 augustus 2014 - 259 woorden
Sint Ignatius van Loyola, St. Michaelskirche, München
Sint Ignatius van Loyola, St. Michaelskirche, München

Op 31 juli gedenkt de katho­lie­ke Kerk de heilige Ignatius van Loyola, stichter van de Sociëteit van Jezus, meer bekend als de Jezuïeten, een orde die vanouds instaat voor vor­ming en onder­wijs, cultuur en gees­te­lij­ke be­ge­lei­ding en daar­mee een prach­tige weg gaat en wijst om jonge mensen in hun tijd en cultuur Christus te helpen navolgen.

Funda­ment en hulp­mid­del hiertoe zijn te vin­den in de Gees­te­lij­ke Oefe­ningen die Ignatius heeft ge­schre­ven. Daaruit citeer ik Grondbeginsel en grond­slag (Gees­te­lij­ke Oefe­ningen 23), in de vertaling van p. P. Penning de Vries sJ.

“De mens is geschapen om God onze Heer te loven, eerbied te bewijzen en te dienen, en dardoor het heil van zijn ziel te bewerken. Het overige op het aanschijn van de arde is geschapen voor de mens, om hem het doel te helpen nastreven waarvoor hij geschapen is. Hieruit volgt dat de mens er gebruik van moet maken voorzover het hem naar het doel helpt, en zich ervan moet ontdoen voozrzover het hem daarbij hindert.

Daarvoor is het nodig ons voor al het geschapene on­ver­schil­lig te maken, in alwat aan de vrij­heid van onze vrije wil toe­ge­staan en niet verbo­den is. Zozeer dat wij van onze kant ge­zond­heid niet méér willen dan ziekte, rijkdom niet méer dan armoede, eer niet méér dan oneer, een lang leven niet méér dan een kort, en zo in al het overige, en alleen verlangen en kiezen wat ons meer brengt naar het doel waarvoor wij geschapen zijn.”

Terug