Arsacal
button
button
button
button


Jan Ros 12½ jaar bij het bisdom

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 12 september 2014 - 185 woorden
De heer Jan Ros (naast hem zijn dochters) wordt toegesproken
De heer Jan Ros (naast hem zijn dochters) wordt toegesproken

Op vrij­dag 12 sep­tem­ber - feest van de Naam van Maria en sterf­dag van mgr. H. Bomers - werd in het Haar­lemse bis­schops­huis gevierd dat de heer Jan Ros 12½ jaar bij het bisdom werk­zaam is. Hij werd toege­sproken door de kanselier drs. Eric Fennis - op diens gebruike­lijk gees­tige wijze - en door de bis­schop, mgr. dr. Jozef M. Punt, die de heer Ros een bij­zon­der kunst­werk uit de Koptische kerk aanbood.

Mede­wer­kers van het bisdom en de naaste familie­leden van de heer Ros waren aanwe­zig om dit te vieren. Ook oud-vica­ris-generaal mgr. drs. Martin de Groot was aanwe­zig om de jubila­ris te fe­li­ci­te­ren.

De taken van de heer Jan Ros zijn bij­zon­der veel­zij­dig: hij geeft lei­ding aan de huis­hou­ding en ‘tech­nische dienst’ en werkt daar­naast op de finan­ciële afdeling, onder meer als ambte­lijk se­cre­ta­ris van de Raad voor Eco­no­mische Aange­legen­heden. Zo is hij het eerste aanspreek­punt bij alles wat er op ICT-gebied mis kan gaan en toch blijft hij altijd opgewekt.

Ad multos annos!

Terug