Arsacal
button
button
button
button


Amsterdamse Vredeskerk viert feest

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 21 september 2014 - 149 woorden
Wilfried Kemp spreekt de parochianen toe
Wilfried Kemp spreekt de parochianen toe

De Am­ster­damse Vredes­kerk - “Onze Lieve Vrouw Koningin van de Vrede” - vierde deze zon­dag haar 90 jarig bestaan. De kerk werd op 7 au­gus­tus 1924 geconsa­creerd. Ook was het tien jaar gele­den dat het vernieuwde kerk­plein in gebruik werd geno­men. Reden voor een mooi feest met een buurt­markt op dat tien jarige kerk­plein.

Allerlei ac­ti­vi­teiten waren er geor­ga­ni­seerd en ik was getuige van een mooie dag waarop ge­meen­schap met elkaar in de pa­ro­chie en met de buurt werd gevierd. Ook de Al Shaddai ge­meen­schap - een Filippijnse katho­lie­ke geloofs­ge­meen­schap die in de Vredes­kerk samen komt - was aanwe­zig en liet van zich horen.

Van harte heb ik de pa­ro­chie gefe­li­ci­teerd en gewenst dat zij een doeltreffende ge­meen­schap zou mogen blijven waarin jon­ge­ren, ouderen en mensen die mid­den in het leven staan met elkaar verobn­den zijn en hun gaven delen tot opbouw van de pa­ro­chie onder de bescher­ming van Maria.

Terug