Arsacal
button
button
button
button


Parochie Amstelland gaat van start

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 21 september 2014 - 288 woorden
Parochie Amstelland gaat van start

Op 21 sep­tem­ber werd in de Titus Brandsma­kerk in Am­stel­veen gevierd dat de nieuwe gefuseerde R.K. Pa­ro­chie Amstelland van start ging: één pa­ro­chie met vijf geloofs­ge­meen­schappen. Aan de ene kant betekende het een omzien in weemoed: de pa­ro­chie in Am­stel­veen zal niet lan­ger toe­ver­trouwd zijn aan de Carmelieten, hoewel gelukkig de Carmeliet pastoor Tom Buiten­dijk in de pa­ro­chie werk­zaam blijft. Maar vooral een posi­tief uitzien naar de toe­komst voerde de boven­toon.

Daartoe kregen de aanwe­zige kaderle­den de Apos­to­lische Exhor­ta­tie Evangelii Gaudium van paus Fran­cis­cus uit­gereikt: een stimulans om 'erop uit te gaan', niet in de eigen ge­meen­schap besloten te blijven. In een toe­spraakje heb ik de nieuwe pa­ro­chie dat van harte toegewenst: open staan naar buiten, nieuwe mensen die wat ver­der af staan van het ker­ke­lijk gebeuren bij de kerk proberen te betrekken, ook door bre­dere ac­ti­vi­teiten, aan­dacht voor de caritas om armen bij te staan en in hen het gelaat van Christus te zien, bij­zon­dere aan­dacht ook voor geloofs­vor­ming en vor­ming van gelo­vi­gen die de zen­ding van de kerk mee kunnen dragen.

Daarbij heb ik bij­zon­der gewezen op de vor­mings­moge­lijk­heden die De Tilten­berg biedt om ge­kwa­li­fi­ceerde vrij­wil­li­gers voor te berei­den. Tevens heb ik de vele vrij­wil­li­gers bedankt, waarbij in het bij­zon­der een drietal namen wer­den gememoreerd: de helaas overle­den Theo Tiemessen, die veel voor de pa­ro­chie, met name in Boven­kerk heeft gedaan; de heer Peter Verstraten, die vijfen­twin­tig jaar actief is voor de kerk, onder meer lange jaren als voor­zit­ter van het regio­bestuur en de heer Harry Lammers, die naast veel andere taken bij­zon­dere zorg heeft gehad voor de goede over­dracht van de St. Anna­kerk.

Van harte wensen we de nieuwe pa­ro­chie en het pas­to­rale team Gods zegen toe en een goede, mooie toe­komst samen!

Terug