Arsacal
button
button
button
button


Geslaagde dag van ‘Opgroeisymposium’

SGP-voorman spreker op katholieke dag

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 27 september 2014 - 233 woorden
Theologie van het lichaam: waar ging het mis?
Theologie van het lichaam: waar ging het mis?

Bijna hon­derd mensen kwamen op zater­dag 27 sep­tem­ber in Hilversum bij elkaar voor het Opgroei­symposium over seksua­li­teit als opgave. Vooral verloof­den en ouders van jonge ge­zin­nen waren geko­men voor de lezingen van een drietal hoofd­sprekers en voor een viertal mini-lezingen. Meest op­val­lende spreker was de SGP voorman Kees van der Staaij. Ik bezocht de dag op het einde en maakte de vespers mee en de slot­borrel waar ik veel en­thou­siaste reacties hoorde.

Van 10.30 uur tot 16.00 uur waren de deel­ne­mers bijeen om zich te be­zin­nen op vragen rond geloof en opvoe­ding, alsmede het omgaan met seksua­li­teit. Prof. William Newton sprak over thema’s die een theo­lo­gie van het lichaam raken en Gods plan met mensen. Gabriella Buirma ging in op de vraag wat dit betekent voor de omgang van ouders met hun kin­de­ren. Kees van der Staaij ging in op de maat­schap­pij, de praktijk waarin de kin­de­ren wor­den opgevoed.

In de mid­dag volg­den de mini-lezingen van weer­baar­heids­trainer Monica Meertens, redacteur van WEET Kees van Helden, voor­zit­ter van Sensi­plan en pro-lifer Pierre Hernalsteen de schrijfster van ‘Mijn school is katho­liek’, Martha Hoffen­kamp, waarna de dag werd af­ge­slo­ten met de vespers in de mooie Sint Vitus kerk, waar ik bijna drie jaar gele­den de bis­schops­wij­ding mocht ont­van­gen.

Volgens alle deel­ne­mers die ik heb ge­spro­ken, was het een zeer geslaagde dag.

Terug