Arsacal
button
button
button
button


Kapittel van Gent op bezoek in Haarlem

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 4 oktober 2014 - 149 woorden
Bisschop en kapittel van Gent aan de maaltijd met kapittelleden van Haarlem
Bisschop en kapittel van Gent aan de maaltijd met kapittelleden van Haarlem

Het is een oude traditie dat het ka­the­draal kapit­tel van het bisdom van Gent en het kapit­tel van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam iedere twee jaar een uit­wis­se­ling hebben, de ene keer in Gent, de andere keer in Haar­lem, bij gelegen­heid van het feest van de heilige Bavo, patroon van de ka­the­dralen van beide bis­dom­men. Dit jaar is het Gentse kapit­tel van zater­dag op zon­dag 4-5 ok­to­ber in Haar­lem.

De Bis­schop van Gent, mgr. Luc van Looy voerde de Gentse dele­ga­tie aan. Hij is hoofd­cele­brant en predi­kant op het Sint Bavo­feest in de ka­the­draal.

Ter gelegen­heid van de ont­moe­ting wordt een pas­to­raal bezoek geor­ga­ni­seerd waardoor de deel­ne­mers aan het pro­gram­ma - een ver­te­gen­woor­diging van de kanun­niken van beide kapit­tels - kennis kunnen maken met ini­tia­tie­ven in het be­tref­fen­de bisdom. Dit jaar stond een bezoek caritas-ac­ti­vi­teiten in Am­ster­dam op het pro­gram­ma.

Op zater­dag­avond was er daarna een maal­tijd in het bis­schops­huis (foto).

Terug