Arsacal
button
button
button
button


Jongerenkorting voor bisdomreis naar Rome

Jongeren-seizoensopening in Duivendrecht

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 18 oktober 2014 - 293 woorden
uitleg over de Romereis
uitleg over de Romereis

Vrij­dag 17 ok­to­ber was de seizoensope­ning van Jong Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam in de pastorie van de St. Urbanus­kerk in Dui­ven­drecht. Na­tuur­lijk werd daar - naast een heer­lijke Ita­li­aanse maal­tijd - veel in­for­ma­tie gebo­den over de bisdomreis naar Rome. Studerende jon­ge­ren tot 25 jaar krijgen een flinke kor­ting op de reis.

De Urbanuspastorie heeft een leuk pa­ro­chie­zaaltje dat eeen paar jaar gele­den helemaal is opgeknapt. Dat zaaltje zat knap vol, maar gelukkig kon er een deur naar de gang en een deur naar de tuin open, zodat het toch niet benauwd werd. En er was veel en­thou­sias­me onder de jon­ge­ren om deze bij­zon­dere reis mee te maken. Rome is dan ook ongeveer wel de mooiste stad van de wereld (Am­ster­dam en andere ste­den van ons bisdom even buiten be­schou­wing gelaten). Ik stond nog in de deurope­ning toen de vraag op me werd afgevuurd waarom ik vind dat jon­ge­ren mee moeten gaan naar Rome: Rome is gewoon een bij­zon­dere erva­ring, was mijn ant­woord, en we willen na­tuur­lijk graag paus Fran­cis­cus ont­moe­ten.

Rome is inder­daad een bij­zon­dere erva­ring: Etrusken, het Romeinse rijk, de ge­schie­de­nis van het chris­ten­dom, de ge­schie­de­nis van de Ita­li­aanse eenwor­ding en van Europa, de levende katho­lie­ke Kerk, op iedere straat­hoek vind je wel iets bij­zon­ders en verrijkends. En dan is het er meestal ook nog goed weer... Ik hoop inder­daad dat veel jon­ge­ren mee­gaan.

Kin­de­ren, tieners en jon­ge­ren stu­de­rend t/m 25 jaar betalen € 485 voor de bus­reis en € 325 voor de vliegreis. VNB (Vereni­ging Neder­landse Bede­vaarten) neemt € 257 kor­ting voor haar reke­ning, het bisdom € 128,50 en de pa­ro­chie € 128,50 (samen ook € 257). Hierover zijn de pas­to­rale krachten, pa­ro­chie­besturen en am­bas­sa­deurs reeds nader geïn­for­meerd.

Meer in­for­ma­tie op de jon­ge­ren­web­site of op de web­si­te van het bisdom:

Terug