Arsacal
button
button
button
button


Bisdomfeestje in Alkmaar, in het hol van de leeuw...

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 24 oktober 2014 - 244 woorden
Bisdomfeestje in Alkmaar, in het hol van de leeuw...

Het jaar­lijkse personeels­feestje voor de mede­wer­kers van het bisdom Haar­lem werd dit jaar op een wel heel mar­kante plaats gehou­den: op 50 meter van het geboortehuis van de bis­schop, in het restaurant “De Heeren van Sonoy” in het Hof van Sonoy.

Tijdens een gezellig aperi­tief wer­den de bisdom­me­de­werkers in drie teams inge­deeld die tij­dens een fees­te­lij­ke maal­tijd punten kon­den verdienen met een aantal spel­le­tjes, waarbij onder meer de kennis van de ge­schie­de­nis van het bisdom werd getest. Zo bleek de bis­schop die het langst in Haar­lem had geresi­deerd de bouwheer van de ka­the­draal te zijn: mgr. A.J. Callier, en de hoogste toren­van het bisdom staat in Hilversum, bij de sint Vitus­kerk, terwijl een eeuw gele­den het bisdom zich uitstrekte tot in Zeeland en twin­tig de­ke­na­ten telde. Opmer­ke­lijk genoeg wisten de nodige bisdom­me­de­werkers van de hoed en de rand!

Het restaurant was overigens geves­tigd, zodals de bis­schop aan het eind van de avond memoreerde, in de Hof waar Diederik Sonoy had gewoond, verant­woor­de­lijk voor de ver­vol­ging van de katho­lie­ken in de zes­tien­de eeuw en de dood van een heel aantal pries­ters, onder meer degenen die ook wel als de mar­te­la­ren van Alkmaar bekend staan. We bevon­den ons dus eigen­lijk in het hol van de leeuw. Maar goed, na zoveel eeuwen: ver­ge­ven en vooral... vergeten.

Het is goed dat alle mede­wer­kers elkaar zo af en toe in een col­le­giale, ontspannen sfeer kunnen ont­moe­ten. Met dank aan het feestcomité: het was een gezellige avond.

Terug