Arsacal
button
button
button
button


Feest op het bisdom!

Jubilea van Dea Broersen en Jeroen Hoekstra

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 7 november 2014 - 259 woorden
De beide jubilarissen nemen de felicitaties in ontvangst. In het midden Deken A. Cassee
De beide jubilarissen nemen de felicitaties in ontvangst. In het midden Deken A. Cassee

Op het hoog­feest van Sint Wil­li­brord werd in het bis­schops­huis van de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam een fees­te­lij­ke receptie gehou­den: mw. Dea Broersen was vijfen­twin­tig jaar in dienst van bisdom en dekenaat, dhr. Jeroen Hoekstra vierde zijn koperen jubileum. De zalen van het bis­schops­huis ston­den vol mensen die uitdruk­king wil­den geven aan hun waar­de­ring voor het werk dat deze beide mensen voor de kerk in het Haar­lemse hebben gedaan.

Na­tuur­lijk waren de drie dekens aanwe­zig, die veel met de jubila­rissen had­den samen­ge­werkt, maar ook tal van collega’s van het bisdom en ‘uit het veld’.

De kanselier van het bisdom, diaken Eric Fennis sprak de beide jubila­rissen op humoris­tische wijze toe, hij refereerde na­tuur­lijk aan het feit dat Dea Broersen nog onlangs op TV te zien was geweest in ‘De Hokjesman’, een VPRO-pro­gram­ma van Michael Schaap waar uitzon­der­lijk veel po­si­tie­ve reacties op geko­men zijn. Aan haar, door Eric Fennis ‘de moe­der van het bisdom’ genoemd, werd daarna door de bis­schop de Bavopen­ning uit­gereikt, een dio­ce­sane onder­schei­ding die bij bij­zon­dere ver­diensten voor het bisdom wordt toegekend. Jeroen Hoekstra was (nog) niet aan de beurt om deze onder­schei­ding te ont­van­gen, maar ook hij kreeg lof toegezwaaid voor de even­wich­tige, diplo­ma­tieke manier waarop hij processen in pa­ro­chies had weten te be­ge­lei­den. Sinds kort is hij tevens werk­zaam in de parocheis van Uithoorn, De Kwakel en Nes aan den Amstel.

Van harte fe­li­ci­te­ren we beide jubila­rissen en wensen hen heel, heel veel zegen toe over hun toe­komst in dienst van Jezus Christus, Zijn evan­ge­lie en de Kerk!

Terug