Arsacal
button
button
button
button


Identiteitsdag VKO geslaagd en... mag door

Afscheid van Maria Venhuizen

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 13 november 2014 - 314 woorden
Slottoespraak van  voorzitter mr. Dick Wijte, op de eerste rij o.m. mw. Maria Venhuizen.
Slottoespraak van voorzitter mr. Dick Wijte, op de eerste rij o.m. mw. Maria Venhuizen.

In Nijmegen werd op 12 no­vem­ber de jaar­lijkse Iden­ti­teits­dag gehou­den van de VKO - Centrum voor katho­liek onder­wijs. Zo'n twee­hon­derd be­stuur­ders en leraren waren geko­men om zich een dag lang te be­zin­nen op katho­lie­ke iden­ti­teit.

De VKO-pen­ningen wer­den uit­gereikt, er werd afscheid geno­men van Maria Venhuizen, er was een lezing van prof. dr. Erik Borgman en er waren allerlei work­shops. En... dit was de laatste VKO-dag omdat de VKO binnekort gaat fuseren, maar deze iden­ti­teits­dag mag ver­der...

De bis­schop Möller­stich­ting in Leeu­war­den en der Stich­ting Carmel­col­lege ont­vingen de VKO pen­ning uit waar­de­ring voor de wijze waarop zij hun iden­ti­teit gestalte geven.

Ik heb op deze dag het mid­dag­ge­deelte kunnen bijwonen met de lezing van prof. dr. Erik Borgman onder de titel “Het is stil aan de over­kant... en bij ons?”. Hij legde de nadruk op het feit dat katho­liek onder­wijs persoons­ge­richt is: het gaat om de mens en dus kan iden­ti­teit nooit iets margi­naals zijn. Hij riep het katho­liek onder­wijs op om een dui­de­lijker en lui­der tegen­ge­luid te laten horen tegen allerlei over­heidsbemoeienis die het onder­wijs neer­ge­zet wil zien als louter kennis­ge­richt en iden­ti­teit als iets margi­naals. Het gaat erom mensen aan te spreken in wie zij zijn en hen te helpen hun talenten te ont­wik­ke­len. Het katho­liek onder­wijs wil dit doen vanuit de katho­lie­ke traditie. De grote beginselen van de katho­lie­ke sociale leer - de mens centraal, sub­si­dia­ri­teit en soli­da­ri­teit - wer­den daarbij dui­de­lijk naar voren gebracht. Al met al een waarde­volle lezing.

Aan het einde van de dag werd afscheid geno­men van mevr. Maria Venhuizen die gedurende veer­tien jaar de VKO-iden­ti­teits­dag had voor­be­reid en in goede banen geleid, maar die nu een andere functie heeft aanvaard. Ook wer­den de sprekers bedankt met een bloemetje (zie foto).

Behalve een vorm van in­spi­ra­tie biedt deze waardevoille dag ook een podium voor ont­moe­ting van velen die bij het katho­liek onder­wijs betrokken zijn.

Terug